Yurtiçinde düşük rekabete karşı


Derya Bebe tarafından mevcut dampinge karşı önlemin uygulamadan kalkması durumunda önleme konu üründe dampingin ve zararın devam edeceği veya yeniden meydana geleceği iddiaları öne sürülerek, Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önleme konu ürün ve ülkeler için bir NGGS açılması talebinde bulunmuştur.

Yerli üretim dalı MADDE 5 — 1 Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde başvuru sahibi Rota ve Derya Yurtiçinde düşük rekabete karşı firmalarının yerli üretim dalını temsil niteliği değerlendirilmiş ve söz konusu firmaların anılan yasal hükümler çerçevesinde yerli üretim dalını temsili haiz olduğu değerlendirilmiştir.

Soruşturma kapsamında, toplam 5 ithalatçı firma tarafından soru formları yanıtlanarak Bakanlığa iletilmiş, yanıtlanan soru formları incelenmiştir.

Bahse konu bildirime yönelik olarak ilgili taraflarca Bakanlığa iletilen bir görüş bulunmamaktadır. Doğum anından ateş yüksek tansiyon yaşına kadar çocuklar için kullanılan motorsuz ve insan gücüyle hareket eden bir taşıma aletidir.

yurtiçinde düşük rekabete karşı kalp hastalığı sağlık risk değerlendirme aracı

Bebek arabalarının aksamından olan şasiler ise işleme tabi tutularak mamul ürün haline getirilebilmeleri sebebi ile önlem kapsamında yer almaktadırlar. Bu nedenle, ÇHC menşeli soruşturma konusu ürünün birim fiyatları dikkate alındığında mevcut damping önleminin yürürlükten kalkması durumunda, başvuru sahibi yerli üretim dalı için iç pazarda rekabet koşullarının zorlaşacağı değerlendirilmektedir.

Çin’de yurtiçi homo PP, ithallere karşı rekabet gücünü korudu

Zarar incelemesine esas dönem yılları olarak belirlenmiştir. Bu nedenle, TÜİK verileri arasından yerli üretim dalı tarafından üretimi ve satışı yapılan tipte ve daha düşük birim fiyata sahip bebek arabalarına ilişkin ithalat istatistiklerini ayrıştırmak mümkün olmamaktadır.

yurtiçinde düşük rekabete karşı nar özü kalp sağlığı

Bu kapsamda, TÜİK verileri dikkate alınarak tespit edilen ihraç birim fiyatı, tüm tipteki ürünlerin bir ortalaması olup, yerli üretim dalı tarafından üretimi yapılan tipteki bebek arabalarına yönelik birim fiyatın tespiti mümkün olmamıştır.

İthalatın hacmi ve gelişimi MADDE 13 — 1 Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ülkeler menşeli ithalatın hacminde mutlak anlamda ya da Türkiye tüketimine oranla önemli ölçüde artış olup olmadığı incelenmiştir. Üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen ithalat MADDE 16 — 1 Üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen bebek arabası ithalatına bakıldığında, yılında Türkiye toplam benzer mal tüketimi ve pazar payları MADDE yurtiçinde düşük rekabete karşı — 1 Türkiye toplam benzer mal tüketiminin hesaplanmasında, yerli yurtiçinde düşük rekabete karşı dalını oluşturan başvuru sahibi Rota ve Derya Bebe firmalarının benzer üründe yıllarına ilişkin yurtiçi satış verileri ile anılan firmalar tarafından tahmini olarak beyan edilen diğer yerli üreticilerin anılan döneme ilişkin yurtiçi satış verileri ve soruşturma konusu ürünün yılları arasında gerçekleşen ithalat miktarı dikkate alınmıştır.

Son Yazılar

Bu kapsamda, yerli sanayinin yurtiçi satışları toplam tüketime oranlanarak yerli üretim dalı pazar payı; şikâyet konusu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın toplam tüketime oranlanmasıyla ise soruşturma konusu ithalatın pazar payı hesaplanmıştır.

İthalatta yaşanan azalmaya bağlı olarak yerli üretimin pazar payı yılında artış göstermiş, ancak yılında yaşanan ithalat artışı nedeniyle toplam tüketimde yaşanan artışa rağmen yerli üretim dalının pazar payı gerilemiştir.

Bu çerçevede, yerli üretim dalının Türkiye piyasasından aldığı pazar payı yılı için birim olarak kabul edildiğinde, bu endeksin yılında birime yükseldiği, yılında ise 88 birime gerilediği görülmektedir.

yurtiçinde düşük rekabete karşı organik potasyum tableti

Anılan ülkeler menşeli ithalatın pazar payı yılı için birim olarak kabul edildiğinde, endeksin yılında 74 birime gerilediği, diğer taraftan yılında 99 birime yükseldiği görülmektedir. Fiyat kırılması MADDE 18 — 1 Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde dampingli ithalatın yerli üretim dalının satış fiyatları üzerindeki etkisi değerlendirilirken soruşturma konusu ülkelerden gerçekleşen ithalatın ortalama fiyatları ile yerli üretim dalının yurtiçi satış fiyatları kullanılarak fiyat kırılması hesaplanmıştır.

yurtiçinde düşük rekabete karşı yüksek tansiyon ilaç programı

Fiyat kırılması, ithal ürün fiyatlarının Türkiye piyasasında yerli üreticinin yurt içi satış fiyatlarının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını göstermektedir. Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri MADDE 19 — 1 Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin incelenmesinde yerli üretim dalının soruşturma yüksek tansiyon broşürü ürüne ait yıllarına ilişkin verileri esas alınmıştır.

Buna göre; a Üretim, kapasite ve yurtiçinde düşük rekabete karşı kullanım oranı KKO ; 1 Yerli üretim dalının ilgili üründe yılı için birim olarak kabul edilen üretim miktar endeksi yılında birime yükselmiş, diğer taraftan yılında 98 birime gerilemiştir.

Yazı dolaşımı

Diğer taraftan, anılan dönemde KKO endeksi yılı için birim olarak kabul edildiğinde, yılında 94, yılında ise 87 birime gerilemiştir. Yurtiçi tüketim yılı için birim olarak alındığında, yılında bu rakamın 91 birime gerilediği, yılında ise birime yükseldiği görülmektedir.

Yerli yurtiçinde düşük rekabete karşı dalının pazar payı yılı için birim olarak alındığında, bu payın yılında birime yükseldiği, ancak yılında 88 birime gerilediği görülmektedir. Buna göre, yılında birim olan öz sermaye endeksi, yılında 97, yılında ise 91 birime gerilemiştir.

yurtiçinde düşük rekabete karşı Avusturyada kalp hastalığı sağlığını geliştirme programları

Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi MADDE 20 — 1 Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri bir bütün olarak incelendiğinde, mevcut dampinge karşı kesin önlem ve soruşturma konusu ürünün ithalatında meydana gelen gerilemeye bağlı olarak, yılında üretim ve yurtiçi satışlarda yılına oranla olumlu bir seyir izlendiği görülmüştür.

Diğer taraftan, yılında soruşturma konusu ülke menşeli ithalatta yaşanan artışın da etkisiyle bu olumlu seyrin sürdürülemediği tespit edilmiştir.

yurtiçinde düşük rekabete karşı ipek kalp sağlığı vanilya soya sütü

BEŞİNCİ BÖLÜM Belirlemelerin Değerlendirilmesi Dampingin devamı ihtimaline ilişkin belirlemeler MADDE 21 — 1 Hali hazırda bebek arabası ve bunların şasilerine yönelik olarak yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin seviyesi ve bebek arabalarına yönelik referans fiyat uygulaması dikkate alındığında, dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması durumunda ÇHC menşeli önlem konusu ithalatın artış göstereceği ve bu durumun yerli üretim dalı üzerinde olumsuz etkilerinin artarak devam edeceği değerlendirilmektedir.

Firma yurtiçinde düşük rekabete karşı ekonomik göstergeler incelendiğinde ise, faaliyet giderleri ve finansman giderlerinin yılları arasında artış gösterdiği görülmektedir. Diğer ülkelerden ithalat MADDE 23 — 1 yılları arasında diğer ülkelerden gerçekleşen bebek arabası ithalat miktarı ve toplam pazar payının artış gösterdiği görülmektedir.

Herkes için en iyiye ulaşma hedefidir.

Uygulama MADDE 25 — 1 Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife istatistik pozisyonu numarası, tanımı, menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ithalatında karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.