Yüksek tansiyonun acil tedavisi. Ömer Yusuf Erdurmuş


Tansiyon yükselince ne yapmalı?

Katekolamin artışı durumlarındauygun. Nitroprusside Arteriyoler-venöz dilatör preload ve afterload azalır.

Yüksek Tansiyon Nasıl Tedavi Edilir?

Başlama dozu 0. Etkisi saniyeler içerisinde başlar, kesildikten sonra dakikalar içerisinde sonlanır. Koroner hastalıkta miyokardiyal iskemiye yol açabilir.

Kullanımı sırasında en önemli sınırlayıcı durum, siyanid-tiyosiyanat toksisitesidir. Genellikle saati aşan yüksek dozlarda ve özellikle de böbrek fonksiyon bozukluğu varlığında kullanım sonucunda; bulantı, kusma, oryantasyon bozukluğu, psikoz, laktik asidoz.

Koroner vazodilatasyon yaptığından, özellikle akut koroner sendromlu hastalarda seçkindir. Etkisi dakika içinde başlar, yüksek tansiyonun acil tedavisi sonra dakika içerisinde sonlanır.

ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

En önemli yan etkileri baş ağrısı ve taşikardidir. Esmolol Kardiyoselektif bir beta adrenerjik blokerdir. Etkisi dakikalar içinde başlayıp, 30 dakika sürer. Özellikle peroperatuvar dönemde kullanıma uygundur.

yüksek tansiyonun acil tedavisi

Diğer antihipertansif ilaçların kullanımı sonrası gelişebilen sodyum birikimini engellemek açısından da uygundur. Ancak, hiçbir zaman, hastanın klinik özellikleri, volüm kalp sağlığımı test et ve altta yatan hastalığı dikkate alınmadan rutin bir şekilde uygulanması doğru değildir. Kusma, yanık, diğer sıvı kayıpları veya basınç natriürezi sonucu gelişen volüm eksikliği durumlarında kullanılmamalıdır.

yüksek tansiyonun acil tedavisi

Tuz kaybettiren nefropatiler gibi bazı durumlarda, diüretik verilmemesi gerektiği, tersine hastaya sodyum klorür verilmesi ile kan basıncı düşüşü sağlanabileceği unutulmamalıdır. Hipertansif öncelikli durumların tedavisinde nifedipine kullanılmamalıdır! Özel durumlar Hipertansif ensefalopati, serebrovasküler olaylar, akut miyokard infarktüsü, kalp yetersizliği, akut aort diseksiyonu, böbrek yetersizliği, eklampsi, katekolamin krizi, ilaç kesilme sendromları.

Sinsi Tehlike: Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon)

Hipertansif ensefalopati Seçkin ilaç nitroprussiddir. Nicardipine ve labetalol de kullanılabilir. Özellikle yaşlı ve süreğen hipertansiyonu olan olgularda kan basıncının hızla düşürülmesinden kaçınılmalıdır.

Tedaviye karşın hastanın nörolojik tablosu kötüleşiyor ise ayırıcı tanıda başka serebral olaylar akla getirilmelidir.

yüksek tansiyonun acil tedavisi

Serebrovasküler olaylar Hipertansiyonun tedavisi yeniden kanama ve serebral ödem oluşma riskini azaltır. İvedi antihipertansif tedavi ile primer intrakraniyal kanamalara bağlı ölüm riskinin azaldığı bildirilmiştir.

Gebelikte Hipertansif Hastalıklar

Kronik HT mevcut ve kan basıncı hafif yüksekse düşürmenin yararı yoktur; aksine serebral hipoperfüzyon sebebi ile daha da zararlı olabilir.

Tedavide nitroprusside, labetalol ve enalaprilat uygun seçeneklerdir. Serebral vazospazmı engellemek için bir kalsiyum kanal blokeri olan nimodipin de kullanılabilir. Akut miyokard infarktüsü Seçkin tedavi nitroglycerindir. Nitroprusside miyokardiyal iskemiye yol açma riski sebebi ile ancak dirençli olgularda verilebilir.

Hipertansif acillere müdahale

Her iki ilacın da bu hastalarda ölüm riskini anlamlı derecede azalttığı gösterilmiştir. Ek olarak, kalbin iş yükünü azaltmak amacı ile beta adrenerjik blokerler veya labetalol de verilebilir. Tedavide hedef, diyastolik kan basıncını hızlı bir şekilde mmHg dolayına düşürmek olmalıdır.

yüksek tansiyonun acil tedavisi

Sol kalp yetersizliği Seçkin ilaçlar nitroglycerin ve nitroprussidedir. Akut akciğer ödemi mevcut ise furosemide, morfin ve oksijen de verilmelidir.

yüksek tansiyonun acil tedavisi

Beta adrenerjik blokerlerden kaçınılmalıdır. Akut aort diseksiyonu Ağır hipertansiyon ile birlikte şiddetli göğüs, sırt veya karın ağrısı ile gelen hastada akla getirilmelidir. Tedavi çok hızlı bir şekilde başlatılmalı ve operasyon sırası ve sonrasında da sürdürülmelidir. Seçkin tedavi nitroprusside ve beraberinde beta adrenerjik blokerdir.

  1. Yüksek tansiyon bilezik doktoru
  2. Kalp hastalığını tedavi etmek için alternatif sağlık seçenekleri
  3. Yöntemin başarı oranı nedir?

Labetalol de etkin olabilir. Hydralazine gibi direkt vazodilatatörlerden, refleks kalp debisi artışı sebebi ile kaçınılmalıdır.

Hipertansiyon Nasıl Tedavi Edilir?

Böbrek yetersizliği İvedi hipertansiyonun hem sebebi, hem de sonucu olabilir. Tedavide böbrek kan akımı azaltılmadan, periferik direnin düşürülmesi hedeflenmelidir. Yüksek tansiyonun acil tedavisi ilaçlar fenoldopam ve nicardipinedir. Nitroprusside de böbrek yetersizliğinde kullanılabilir. Ancak, toksisite gelişebileceği akılda tutularak, uzun süreli ve yüksek dozlarda kullanılmasından kaçınılmalıdır.

Eklampsi Kesin tedavi sezaryen ile gebeliğin sonlandırılmasıdır. Kan basıncı kontrolü için seçkin ilaçlar hydralazine ve labetaloldür.

Hipertansiyonda İlaçsız Tedavi

MgSO4 da kullanılabilir. Enalaprilat kullanılmamalıdır. Katekolamin krizi Feokromositoma, kokain kullanımı ve monoamin oksidaz inhibitörü kullanan hastanın tyramine alması gibi artmış katekolamin aktivitesinin olduğu hipertansif ivedi durumların seçkin tedavisi phentolaminedir. Nitroprusside ve labetalol de kullanılabilir. İlaç kesilme withdrawal sendromları Clonidine, beta adrenerjik blokerler gibi ilaçların ani kesilmesinde ağır hipertansiyon, bulantı, kusma, terleme, anjina tablosu gelişebilir.

Bu durumlarda ilaca yeniden başlamak önerilmektedir.

yüksek tansiyonun acil tedavisi

Özgül hipertansif acil durumlarda tedavi İlaç.