Su yaşayan hipertansiyondur


Özet: Bu çalışma; kırsal alanda hipertansiyon tanısı almış bireylerin ilaç tedavisine uyum özetkililik düzeylerinin ve bu düzeyin bazı sosyodemografik, sağlık ve hastalık özelliklerine göre değişip değişmediğinin belirlenmesi amacına yönelik olarak tanımlayıcı türde yapılmıştır.

kafa içi basınç ve yüksek tansiyon aynıdır

Araştırmanın çalışma grubunu kırsal bölgede bir hastanenin Kardiyoloji Polikliniğine başvuran hipertansiyon tanısı alan birey oluşturmuştur. Araştırma verileri Aralık Şubat tarihi itibari ile polikliniğe gelen hastalardan toplanmıştır.

daha iyi sağlık sağlıklı kalp için beslenme kuralları

Bağımsız değişkenlerin analizinde t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Farklılığın tespit edilmesinde Tukey HSD testinden yararlanılmıştır. Veriler tabloda gösterilirken sayısal veriler için sayı, yüzde, ortalama ve standart sapmadan yararlanılmıştır.

kalbi etkileyen kadın sağlığı sorunlarının belirtileri

Su yaşayan hipertansiyondur sonucunda; kırsal kesimde yaşayan hasta grubunun ilaç tedavisine uyum düzeylerinin yüksek olduğu ve bazı değişkenlerden etkilendiği su yaşayan hipertansiyondur. Kırsal alanda yaşayan hipertansif hastaların; ilaç tedavisine uyum öz-etkililik düzeylerini geliştirmelerine yönelik iş birliği sağlanması, hemşirelerin; hastaların ihtiyaçlarına yönelik eğitim planı hazırlanması, toplum taramaları ve su yaşayan hipertansiyondur içeren hasta merkezli eğitim programı vermesi, bu eğitimler verilmeden önce bireylerin sosyo-demografik, sağlık ve hastalık özellikleri göz önünde bulundurularak hazırlanması önerilebilir.

This study has been done in a descriptive way in order to determine if the compliance feature level to drug treatment of the individuals who were diagnosed with hypertension and living in yüksek tansiyon nedeniyle yüz kızarması areas change according to some socio-demographic, health and illness features.

yüksek tansiyona karşı yük

The study group consisted of individuals diagnosed with hypertension who visited the cardiology polyclinic of a hospital in a rural area. The data were collected from the patients who visited between December and Su yaşayan hipertansiyondur The data were collected using the method of face to face interviews. Tukey HSD test was utilized in determining the difference.

ceviz kalp sağlığı iddiası

Numbers, percentages and standard deviations were utilized for showing the data on the table. While the mean age of the participants was As a result of the study, it was found that medication adherence levels of the patient group living in the rural area were high, while being affected by some variables.

karabuğday diyeti ve yüksek tansiyon gibi

The following may be recommended for patients with hypertension living in rural areas: establishing cooperation towards improving their medication adherence self-efficacy levels, preparing a training plan for nurses regarding the needs of the patients, providing training programs centered around the patient including social scans and observations, and preparing the individuals before providing this training by considering their socio-demographic, medical and diagnostic characteristics.