Kalp sağlığı rehberi appalache


Cullman Akademisyenler ve Yazarlar Merkezi üyeleri arasında yer aldı. Echelon- Dünyayı Dinleyen İstihbarat Örgütleri onun ilk kitabıdır. Tüm kentte terörizmle savaşmak üzere özel olarak eğitilmiş 16 bin polis görev yaptı. Trenlere ve platformlara sivil polisler yerleştirildi, Her­kül Ekipleri olarak bilinen, ağır silahlarla ve kurşungeçirmez yeleklerle donatılmış polisler istasyonlara indirildi.

Fransa'da çift olarak nereye gidilir?

Ne harekete geçirmişti onları? Terörist olduğu sa­nılan kişiler arasındaki, gizlice dinlenmiş bir konuşmada geçen tek bir sözcük: metro Cırıltı terimi Amerikan söz dağarcığına ne zaman girdi? Bir za­manlar son derece zararsız, çağrışımları son derece önemsiz, tuhaf, küçük bir sözcük bu.

kalp sağlığı rehberi appalache

Dedikodu, söylenti ya da çocuk gevelemeleri anlamına geliyor. Ama sonra birdenbire yeni ve uğursuz bir anlam kazandı. Şu anda cırıltı ulusal paniğimizin barometresi.

John Fitzgerald Kennedy - haraldschloten.de

Alman hava saldırılarından birkaç ay sonra Londralılar bombar­dımanlarla birlikte yaşamayı, bombardıman söylentileri arasında iç­güdüsel olarak ayrım yapmayı ve onları tehdit etmeyen ya da par­çalara ayırmayan her şeyi kafalarından atmayı öğrendiler. Günlük tehdit düzeyi haberlerde hala yer alıyor; son borsa haberleri, saat ve günle birlikte ekranlarda kendi­ne bir yer buluyor.

Ama çoğumuz fazla aldırmıyoruz -ceket giyip giymemeye karar vermek için hava durumuna bakmakla daha fazla ilgileniyoruz- ve ona yavaş yavaş iyileşen bir yaranın değişen renk­lerine bakar gibi bakıyoruz. Yönetim belli bir günde hissetmemiz gereken dehşet düzeyini hangi tuhaf simyayı kullanarak belirliyor?

Kuşatılmışlık durumu­muzun günlük bülteni hangi istihbarat kaynaklarına dayanarak ha­zırlanıyor? Amerikalıların çoğunun bu konuda hiçbir fikri yok; yö­netimin seçtiği personele ve teknolojiye güvenmeyi yeğliyorlar.

Bize söylendiğine göre, felaket­lerden önceki haftalarda hep aynı durum ortaya çıkıyormuş. Kalp sağlığı rehberi appalache, yüksek tansiyon tedavisi videosu. Sonra, felaket. El Kaide teröristlerini neredeyse hiç anlayamı­yoruz: sapkın köktendincilikleri, geçmişe dönük bir felsefeyle geleceğe dönük kalp sağlığı rehberi appalache bir biçimde birleştirmeleri, ulaşıl­ması güç, virüse benzer örgüt yapılan.

Cırıltı, Oysa bu sözcüğün ne demek olduğunu pek azımız biliyoruz. Kim cırıltı yapıyor? Kim dinliyor? Ve beklide en önemlisi, cırıltı gelecekteki felakete dair n edenli güvenilir bir alamet? Amerika Birleşik Devletleri, öteki dört Anglofon güç -İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Ze­landa ile birlikte, tüm dünyada insanların cırıltılarını gizlice din­leyen gizli bir ağın önde gelen üyesi.

Bu ülkeler arasındaki pakt, ya­rım yüzyıl önce, gizliliği nedeniyle varlığını ilgili devletlerden hiç­birinin kabul etmediği bir belgeyle başladı: UKUSA anlaşması.

Bu ülkelerin geliştirdiği ağ her gün milyarlarca telefon görüşmesini. Bu beş güç, haberleşmeleri ele geçirmek için son derece gelişmiş bir teknoloji kullanıyor. Gizlice dinleme eylemini tanımlamakta kullandığımız sözcükler anakronizmlerle dolu. Sir William.

ECHELON Dünyayı Dinleyen İstihbarat Örgütleri Patrick – Kitap Özeti

Hatta girme terimi bile eski moda bir istisnaya dönüştü artık: son yüzyılda haberleşmelerin dinlenmesi işinin büyük bölümü hatta girerek değil, sinyalleri ha­vadan toplayarak yapılıyor. Sinyal istihbaratı, ya da siyasetçilerin ve casusların kullandıkları kısaltmayla Sigint, kulak misafirlerinin, günümüzün telekulakları­nın gizlice dinleme eylemi için kullandığı, ama pek bilinmeyen bir ad.

Bu eylem, uydulardan ve mikrodalga kulelerinden seken konuş­maları içine çeken dinleme istasyonlarıyla, kilometrelerce kalp sağlığı rehberi appalache yerüstündeki radyo frekanslarına giren casus uydularıyla, en­formasyon anayolunun düğüm ve kavşaklarına bir parazit gibi asılıveren sessiz ve görünmez internet böcekleriyle son derece ileri tek­nolojili bir oyuna dönüştü.

Çok daha iyi bilinen bu istihbarat örgütleri NSA karşısında cılız kalıyor. Anglofon ağın her şeyi duyduğu söy­leniyor, ama varlığı hala bir sır -kimi durumlarda, ağı yöneten ül­kelerin yasama organlarınca bile bilinmiyor.

Bu ağın kod adı Ec­helon. Tüm iyi komplo kuramları gibi bu kuram da kimi önemli ger­çek unsurlar barındırıyor içinde. Ayrıca, tüm iyi komplolar gibi, asılsızlığı kanıtlanamıyor: Tümüyle doğru olduğunun kanıtlanma­sı olanaksız belki, ama doğru olmadığının kanıtlanması da olanak­sız; yetkililerin inkârı ve yorum yapmayı reddetme si kuramı güçlendiriyor.

İnternet çağının kalp sağlığı rehberi appalache paranoyak miti bu. Çevrimiçi öykü­lerde her zaman görüldüğü üzere bir salgın gibi yayılan bu kuram, aktarım sırasında bilgilerin ne derece güvende olduğunu tam olarak bilmeden internet ağı yoluyla birçok kişisel bilgisini yollayan kişile­rin kaygılarından besleniyor. Ama bu sistemin geometri si kalp sağlığı rehberi appalache açık olmasına karşın, konturları şaşırtıcı derecede bulanıktı.

KALBİ KORUYAN 7 SÜPER GIDA - (KALP HASTALIKLARINA KARŞI!) / 5 Dakikada Sağlık

Echelon sözcüğünün belli bir uyduyla dinleme programını mı yok­sa Sigint üstünden çalışan tüm Anglofon işbirliği sistemini mi kalp sağlığı rehberi appalache ettiği belli değildi. Neredeyse efsanevi tonlar kullanılarak bahse­diliyordu sistemden, ama haberlerin çoğunda, doğrulanmış bilgile­re dayanarak çalışılmadığı daha en baştan kabul ediliyordu.

Kara hatlarımızı ve cep telefonlarımızı, çift yönlü çağrı cihazlarımızı ve kablosuz dizüstü bilgisayarlarımızı yaşamın doğal bir parçası olarak görüyoruz. Kalp sağlığı rehberi appalache teknolojiyle ara­mızda göbek bağı var: Benim kuşağım, üniversiteye geldiğinde ya­takhanedeki her odada internet bağlantısı bulan ilk kuşaktı, inter­net ağına ulaşamayacağımız bir hayatı ne yaşayabilir ne de düşüne­biliriz. Neredeyse düşüncelerimizin ve sözcükleri­mizin organik bir uzantısı olacak derecede içselleştirdiğimiz bu ha­berleşme aracının gizlice izlenmeye açık olduğu -birilerinin izliyor ve dinliyor olabileceği- yönünde bir sezgimiz var.

kalp sağlığı rehberi appalache

Ama bu huzur­suz edici duygu kanıtlanmamış bir önsezi, dijital çağın çılgınlıkla­rından biri olarak kalıyor çoğumuz için. Bu kitap cırıltısının nasıl işlendiğini anlama çabalarımın öyküsü: Kimler gizlice dinleyebiliyor ve bunu nasıl yapıyor?

Yıldırım hızıy­la yaşanan teknolojik ve toplumsal değişim içinde iki soyut kavram -güvenlik ve mahremiyet- arasında geçen epik mücadelenin öykü­sü. Aynı zamanda, devletin sır saklamasıyla ilgili bir öykü. Sinyal is­tihbaratının gizli dünyasını haritalama çabama, artık Sigint İlkesi olduğunu düşünmeye başladığım şey engel oluşturdu: Bir kişinin sinyal istihbaratı hakkında konuşmaya istekli olmasıyla, gerçekte ne kadar bildiği arasında ters orantı var.

Sigint dünyasının saçakları komplo kuramcıları ve mahremiyet savunucularıyla, paranoyaklar ve çatlaklarla dolu -inanılırlığı kuşkulu renkli karakterlerle. Ve bu dünyanın kalbi, Amerikan istihbarat kurumunun bu son derece gizli tapınağı, dünyanın en göze çarpmayan ve en gizli kapaklı mes­lek kabilesini barındırıyor: telekulakları. Ama Amerikalıların çoğunun küresel telekulak aygıtı ko­nusunda neredeyse hiç bilgisi yok.

Sonuç olarak, istihbarat örgütle­rimizin güvenliğimizi mi sağladığını, mahremiyetimizi mi ihlal et­tiğini, yoksa ikisini birden mi yaptığını tartışacak söz dağarcığımız bulunmuyor.

Cırıltıya dayanan güvenlik endeksinin aslında ne kadar güvenilir olduğu ya da telekulak operasyonlarımızın harcadığımız milyarlarca dolara değip değmediği konusunda hiçbir fikrimiz yok. Bütün bunlar bizim için hala bir muamma.

Küresel telekulak konusunda neler keşfedebileceğimi araştırmaya başladığımda meraklı, ortalama bir sivildim. ABD ve müttefikleri­nin haberleşmeyi gizlice ele geçirmekte kullandığı araçları incele­meye koyulduğumda, bu sistemin çağımızın belirleyici mücadelele­rini oluşturacak daha geniş çaplı bir dizi konu ve ikileme açılan bir pencere ve bunlar için bir metafor olduğunu gördüm: tellerle kaplı bir dünyada mahremiyetle ulusal güvenlik arasındaki pazarlık; de­dikodunun bol, sağlam bilginin ise kıt olduğu internet çağında pa­ranoyanın ve komplo teorilerinin yayılışı ve kontrolsüz bir devlet gizliliğinin yarattığı gerçek tehlikeler.

Böylesine tuhaf ve unutulmaz karakterlerle kalp sağlığı rehberi appalache da tahmin etmemiştim. Burada, dünyadan çok uzakta, dalgalanan otlaklar arasında, havanın inek gübresi kokusuyla dolduğu bu toprak parçasında, gezegenin en ge­lişmiş telekulak istasyonu yer alıyor.

Kentin hemen dışına çıkıldığında trafik hafifliyor ve arabaların ge­rekenden çok daha yavaş ilerlediğini görüyoruz -temkinli çiftçi hı­zı. Panoramik, bulutsuz bir göğün altında bir çit ağı tarlaları birbi­rinden ayırıyor. Orada burada koyun sürüleri görülüyor ve onlarca inek yıkık dökük taş duvarların yanında aylaklık ediyor, bazıları yanlarından hızla geçerken bize bakıyor, bazılarıysa kayıtsız bir şe­kilde geviş getiriyor.

Önceden uyarılmıştım, fotoğraflar görmüştüm -ne beklemem gerektiğini biliyorum. Yine de, ilk kubbe görüş alanıma girince ne­fesimi tutuyorum. Kır yolu bir yükselip bir alçalarak kıvrılıyor ve biz tekrar tekrar inip çıkar ve bir tepeye tırmanırken, yaz güneşin­de parlayan büyük beyaz bir kürenin ucu görünüyor uzaklarda.

Sonra aniden dört kubbe, ardından da sekiz kubbe tepenin üstün­den görüş alanımıza giriyor. Yol yeniden alçaldığında gözden kay­boluyor ve sonra yeniden görünüyorlar. Taksi çitin etrafından dolaşırken üs sıra sıra ağaçlar arasından bir görünüp bir kayboluyor. Bu beyaz kürelere radar kubbesi deni­yor; kubbe bir tür deri işlevi görüyor ve her birinde hava şartların­dan korunup yönelimi gizlenen bir uydu çanak anteni var.

Yeşil kır manzarasının karşısında hayalet kalp sağlığı rehberi appalache duran yirmi sekiz kubbe sayıyorum. Başka bir dünyaya ait görünüyorlar. Ve bir açıdan, öyleler. Çanakların radar kubbelerinin içine giz­lenmesinin nedeni, son derece hassas antenlerinin otuz bin kilo­metreden fazla yükseklikteki bir dizi uyduya yönelmiş olması. Bun­lardan bazıları emniyete alınmış mesajları dünyanın dört bir yerin­deki başka istihbarat tesislerine aktaran haberleşme uyduları.

Ve bazılarıysa, telefon yüksek tansiyonun basıncı aniden düştü ve internet trafiğini okyanusların ötesine taşıyan sıradan ticari haberleşme uyduları. Ama üçüncü tür için aynı durum geçerli değil.

  1. Наступил момент, когда оставалось только импровизировать и осваивать каждую новую ситуацию по мере ее развития.

Bu uydular Inrelsat adlı bir şirket tarafından yönetiliyor ve sivillerin özel konuşmalarının sinyallerini aktarıyorlar. Ama üs bu sinyalleri de topluyor; her bir saatin her bir dakikasında devasa mahrem haberleşme akışını sessiz­ce ve hiç durmadan izliyor. Kum torbalarıyla çevrili girişe yaklaşıyor, nöbet tutan ciddi yüz­lü İngiliz askeri inzibatlara gülümsüyor ve içeriye bir göz atıyorum.

Çift olarak nereye gidilir?

Bu insanlar çitin içindeki evlerde yaşıyor, ço­cuklarını çitin içindeki ilkokul ve ortaokullara yolluyor, hepsi çitin içinde yer kalp sağlığı rehberi appalache kendi marketlerine, postanelerine, spor merkezleri­ne, barlarına ve bowling salonlarına gidiyor. Evler, bir kilise, oyun ala­nı, gerçek boyutta bir pist ve beyzbol alanı var.

Üs toplam 2,3 kilo­metrekarelik bir alan kaplıyor. Kıvrıla kıvrıla ilerleyen bir jiletli tel kurdelesinin altında aloe veranın yan etkileri adamlar köpekleriyle çitin etrafında dev­riye geziyor. Amerikan adaptif hipertansiyon kendini gösterdiği bu çağda, yurtdışında bu tür özel alanlarda tam zamanlı olarak yaşayan askeri personel fikri­ne alışmış olsak da, Menwith Hill çalışanlarının çoğunu sivillerin oluşturduğunu öğrenmek beni şaşırttı: mühendisler, teknisyenler.

Matematikçiler, dil uzmanları ve analistler. NSA her zaman çok sa­yıda sözleşmeli sivil eleman çalıştırmıştır: genellikle teknik deneyi­mi olan, Amerikan istihbaratının en gizli alanının en ön cephesin­de çalışmak için gerekli katı özgeçmiş araştırmalarından ve güven­lik soruşturmalarından geçmiş profesyoneller.

Bu kişiler devlet için sürekli olarak sözleşmeli işler yapan havacılık ve teknoloji şirketleri kökenlidir.

kalp sağlığı rehberi appalache

Kendilerine sağlanan olanakların çekiciliğine kapılarak eşyalarını ve ailelerini üsse taşırlar: bedava ev, mobilyalarının ve ara­balarının ücretsiz olarak nakledilmesi ve en önemlisi, vergilendiril­meyen bir maaş. Büyük haberleşme izleme makinesi asla kapanma­sın diye, sekizer saatlik üç vardı ya halinde çalışırlar.

Arapça, Farsça, İbranice ve tüm Avrupa dillerinde eğitim almış dil uzmanları vardır. Yerli halk bu kadınların sosyal yaşamlarını ancak göz ucuyla izleyebiliyor; meslek yaşamlarıysa daha da gizemli. Girişte duruyor ve başımı uzatıp çitten içeri göz atıyorum. Ma­kineli tüfek taşıyan nöbetçiler bana merakla bakıyor.

Nöbetçilerden biri boğazını temizliyor. Mavi bir sed an geçmek üzere bekliyor. Kenara çekiliyorum.

Yazı dolaşımı

Sü­rücü eşofman üstü giymiş, saçını arkaya toplamış genç bir kadın. Sinir bazında kardiyak aritmi saniyeliğine bakışlarımız kesişiyor.

Benim yaşlarımda -bir Men­with Hill kızı! Nöbetçiler geçmesi için el sallıyor ve kız gözden kay­boluyor. Çitin içindeki tek katlı, penceresiz binalarda ve yeraltındaki yüksek teknolojili bodrumlarda Menwith Hill kızları iş arkadaşları­na katılıp, her gün milyarlarca haberleşmeyi gizlice ele geçiriyor.

Sovyetlerin yarattığı tehdidin dağılması, savunma bütçesinde­ki küçülmeyle, yeni bir iyimserlikle ve Amerikalıların askeri kayıp­lar karşısındaki toleranslarının azalmasıyla kalp sağlığı rehberi appalache, sahada ça­lışan casus sayısında büyük bir azalmaya yol açtı.

kalp sağlığı rehberi appalache

John le Carre ro­manlarının trençkotlu Soğuk Savaş ustaları, Soğuk Savaş istihbara­tının ön cephesinde yer alan, karşı tarafa sızan ya da elçiliklerin dı­şında çalışan, köstebek ve ikili ajan bulan ve bu arada hayatlarını tehlikeye atan CIA casusları yok artık. Ama Amerikalı siyasetçiler Sovyetlere karşı artık belirleyici bir rol oynamayan ülkelerdeki casuslarının ya da Mogadişu ve Saray­bosna gibi yerlerdeki askerlerinin yaşamlarını feda etmek istemese­ler de, uzaktan kontrolle savaşmalarını ve istihbarat toplamalarını sağlayacak yeni teknolojilere yatırım yapmaya son derece istekliydi­ler.

Ardı ardına yaşanan bir dizi çatışmada George H. Ama çeşitli elektronik aygıtların ve paranın ajanları riskli görev­lere gönderme yerine başka çözümler getirmesiyle birlikte, bu adamlar için bir kalp sağlığı rehberi appalache sezgi olan fikir sonraki yönetimler için bir inanç haline geldi.

Johnson ve Adlai Stevenson. Kennedy, Wisconsin ve Batı Virginia gibi bazı önemli eyaletlerde ön seçimleri kazandı ve partisinin ulusal kongrede adaylığını aldı. Koşu arkadaşı, Güney Eyaletleri tarafından desteklenen Lyndon B. Seçim kampanyası sırasında, dünyada ABD'nin rolü, yoksulluk sorununu, ekonomi ve yüzüne terör dengesini etrafında döner tartışmalar nükleer silah füze gelen.

Bu gizlilik hiyerarşisini örgütler hakkındaki esprilerde bile görebiliyo­ruz. Üstelik o dönemde örgütte on binden fazla kişinin çalışmasına karşın. Gazetelerde çok ender ola­rak yer alır ve gece haberlerinde sürekli cırıltıdan bahsedilmesine karşın, NSA kısaltması ortalama Amerikalının bilincine ender ola­rak nüfuz eder.

Tam anlamıyla bir kara kutu gibidir. Örgütün Cray marka süper-bilgisayarlarından yalnızca biri saniyede altmış dört milyar talimatı uygulayabilmektedir. İkincisi ise gizlice dinlemektedir. NSA hakkında bilgi toplamanın zor olmasının nedenlerinden biri örgütün kendi istihbaratını kullan­mamasıdır.

Ellerinde silahlarla sahaya çıkıp örgütün topladığı istih­barata göre eylem yapan NSA ajanları yoktur.

KATEGORILER

Yapboz Sarayı yalnız­ca, öteki örgütlere, siyasetçilere ve generallere istihbarat sağlar. Bu açıdan pasif bir örgüttür. Sadece oturup dinler. Bu gizliliğin nedeni çok açık: Telekulak ancak, izlediğiniz kişi­nin izlendiğini bilmemesi durumunda işe yarar. Bundan alınacak ders de çok açık: Avınız şifresini kırabileceğinizi bilirse yeni bir şifre yaratır. Daha da kötüsü, kasıtlı aldatmaca olasılığı gündeme gelir. Keskin nişancılar ya da uçarı çapkınlar, paraşütle yabancı top­raklara bırakılan yalnız ajanlar da değiller.

Menwith Hill yeni istihbarat uygu­lamasının tüm farklılıklarını taşıyor. Yorkshire kırlarının dönemeç­leri ve göğü karşısında bir film karesi gibi duran bir uzay çağı üssü. Kozaya benzer zarlar altında saklı, binlerce kilometre yukarıdaki uydulara yönelmiş iki düzine çanak anten.

Ya­bancı topraklarda olmalarına karşın bu üsler genellikle, ulusal yönetimlerin rızasıyla, Amerikalılar tarafından yönetiliyor.