Kalp krizi sağlık olayıdır, Sağlık Çalışanı Haberleri - Sağlık Çalışanı için son dakika gelişmeleri ve haberler


Özellikle maden işyerleri ve inşaat işlerinde iş kazası olayını maalesef sık sık yaşamaktayız.

kalp krizi sağlık olayıdır

İş kazalarının önlenmesi adına mevzuatta hem işverenlere hem de çalışanlara önemli sorumluluk yüklenmiştir. Ülkemizde iş kazalarının giderek artması ile de Yasa Koyucu İşyerinde Kalp Krizi İş Kazası kapsamında değerlendirilir mi konusunda farklı görüşler bulunmakla birlikte, bu konuya değinmeden iş kazasının tanımı yapmakta ve iş kazası olgusunu tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum.

İş Kazası Nedir?

Spor yapmak hangi gruplar için zararlıdır?

Kapsamı ve Unsurları Nelerdir? Buna göre bir olayın iş kazası sayılabilmesi için; Kazayı geçiren kişinin sigortalı olması, Kaza sonucu bedence veya ruhça engelli hale gelmesi, Kaza ile sonuç arasında uygun bir illiyet bağının bulunması, şartlarının bir arada bulunması ile birlikte, olayın yukarıdaki bentlerde sayılan hallerden birinde meydana gelmesi gerekmektedir.

İş Kazası Sigortası Hükümleri Kapsamı İş kazası sigortası hükümleri; Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının a ve b bendi kapsamında sigortalı sayılanlar ile; 5 inci maddesinin birinci fıkrasının abce ve g bentlerinde sayılan sigortalılar, Kanunun Ek 5 inci maddesinde belirtilen tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan sigortalılar, Ek 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şartlarda ev hizmetlerinde çalışan sigortalılar ve sayılı Kanunun Ek 29 uncu maddesine göre intörn statüsündeki öğrenciler için geçerlidir.

İş Kazasının Bildirimi ve Bildirim Süresi İş kazasının bildirimi ve bildirim süresi Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile Ek 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde düzenlenmiştir.

Buna göre; Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının a bendinde sayılan sigortalılar, 5 kalp krizi sağlık olayıdır maddesinin abc ve e bendinde sayılan sigortalılar ile Ek 9 uncu maddesinde belirtilen şartlarda ev hizmetlerinde çalışan sigortalılar ve intörn öğrencilerin iş kazası geçirmeleri halinde işverenleri tarafından kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhal, Kuruma da kazadan sonraki, Kanunun 5 inci maddesinin g bendinde sayılan sigortalının iş kazası geçirmesi halinde, işvereni tarafından kazanın olduğu ve ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerdeki yerel kolluk kuvvetlerine derhal, Kuruma da kazadan sonraki, Kanunun Ek 5 inci maddede belirtilen tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan sigortalıların ise kendilerince veya işverenlerince kolluk kuvvetlerine yüksek tansiyon konferansları, Kuruma da kazadan sonraki, 3 iş günü içinde bildirilmesi gerekmektedir.

Sigortalıların, işverenin kontrolü dışındaki yerlerde iş kazası geçirmeleri halinde ise, iş kazası ile ilgili bilgi almasına engel olacak durumlarda, iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren bildirim süresi 3 kalp krizi sağlık olayıdır günüdür.

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının b bendi kapsamındaki sigortalılar bakımından, meydana gelen iş kazasının, kazanın meydana geldiği tarihten itibaren bir aylık süreyi geçmemek şartıyla, bildirim yapmaya engel halin ortadan kalktığı günü takip eden günden başlanarak kendisi tarafından 3 iş günü içerisinde Kuruma bildirilmesi gerekmektedir.

Bildirim süreleri iş günü olarak belirlendiğinden cumartesi, pazar ile resmi tatil günleri hesaba katılmayacak, bu günlere rastlayan kazaların anılan günleri takip eden günden itibaren 3 iş günü içinde bildirilmesi gerekecektir.

Dilekçe ile yapılan bildirimde sigortalının T. Ancak ilgili ünite tarafından istatistik kayıtları ve iş kazasının tespiti açısından gerekli görülen diğer bilgiler ise işverene yazı yazılmak suretiyle istenilecektir.

Sağlık Çalışanı

Adi posta ile yapılan bildirimlerde Kurum kayıtlarına intikal tarihi, taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta veya Alo POST, PTT kargo ile yapılan bildirimlerde ise postaya veriliş tarihi esas alınacaktır. Ancak Kurumun başka bir müdürlüğüne yapılan bildirimler işyerinin bağlı bulunduğu müdürlüğe yapılmış gibi kalp krizi sağlık olayıdır edilecektir.

kalp krizi sağlık olayıdır

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının b bendi kapsamında sigortalı olanların iş kazası geçirmeleri ve süresinde bildirilmemesi hâlinde, bildirim tarihine kadar geçen süre için geçici iş göremezlik ödeneği kendilerine ödenmeyecek, sadece bildirim tarihinden sonraki sürelere ait geçici iş göremezlik ödeneği ödenecektir. Ancak bildirim tarihinden önceki süreler için ödenen ödenekler varsa sigortalıdan Kanunun 96 ncı maddesi hükmü gereği tahsil edilecektir.

Ekstrem sporları yaparken dikkatli olmak gerekiyor

Yargıtay kararları içtihadı birleştirme kararı olmasa da yargının konuya yaklaşımını göstermektedir. Yargıtay kararının aksine Genelge hükümleri bağlı kalınarak yazılan Sosyal Güvenlik Müfettişleri raporlarında ise durum tam tersi olup işyerinde geçirilen kalp krizi iş kazası kalp krizi sağlık olayıdır sayılmamıştır.

Anıla raporlar doğrultusunda hak sahiplerinin bazılarına ölüme bağlı gelir bağlanmış bazılarına ise bağlanmamıştır.

kalp krizi sağlık olayıdır