Hipertansiyon anti-obezite ilaçları


Aycan Fahri Erkan Dirençli hipertansiyon DHher biri maksimal ya da tolere edilebilen maksimal dozda ve gerekli sıklıkta alınmak kaydıyla, biri diüretik olmak üzere üç farklı sınıftan antihipertansif ajanın birlikte kullanımına rağmen kan basıncının hedef değerin üzerinde seyretmesi olarak tanımlanır Kan basıncı hedef değeri, hastanın eğer varsa mevcut kardiyovasküler KV hastalığı, 10 yıllık KV olay riski ve diğer komorbid durumları da göz önünde bulundurularak, güncel bilimsel kılavuz önerileri doğrultusunda belirlenmelidir.

Yalancı direnç; yanlış ölçüm, tedaviye uyumsuzluk, beyaz önlük etkisi vb. DH olgularının çoğunluğunda yalancı direnç söz konusudur. Yalancı direncin tanınması, gereksiz ileri tetkiklerin yapılmasını ve gereksiz ilaçlar yazılmasını önleyebilir 2. Kan Basıncı Ölçüm Tekniği Yalancı direnç denilince ilk akla gelen husus kan basıncı ölçümünün uygun ve doğru teknikle yapılıp yapılmadığıdır.

Kan basıncı ölçümü öncesi uygun ve doğru bir şekilde yapılan ya da yapılmayan hasta hazırlığı, ölçüm yapılan ortamın özellikleri, manşon boyu ve ölçüm tekniği, ölçümlerin doğru ya da hatalı olmasını belirleyen etkenlerdir 4 Kan basıncı ölçümü, ilgili kılavuzlardaki öneriler doğrultusunda, aşağıdaki hususlara dikkat edilerek yapılmalıdır: Kan basıncı ölçümü, hasta en ez 5 dakika istirahat ettikten sonra, sessiz bir odada yapılmalıdır.

Ölçüm öncesi hastanın kafein, hipertansiyon anti-obezite ilaçları vb.

Yüksek Tansiyon, Metabolik Cerrahi ile Ne Kadar Düzelir? #hipertansiyon #obezite #metabolikcerrahi

Hasta ayakları yere basar şekilde, bacaklarını çaprazlamadan, sırtı ve kolu destekleyen bir sandalyede oturuyor olmalıdır. Manşon hipertansiyon anti-obezite ilaçları çıplak önkol cildi üzerine ve kalp seviyesinde tatbik edilmeli, kol mutlaka desteklenmelidir.

Bir dakika arayla en az 2 ölçüm alınmalıdır. Tedavi Uyumsuzluğu DH olgularında tedaviye uyumsuzluğuna sık rastlanmakta olup, bu durum yalancı direncin önde gelen nedenlerinden biridir 5. Tedaviye uyumun takip edilmesinde, tabletlerin sayılması, hipertansiyonda valide edilmiş bazı ilaç uyumu sorgulama anketleri, kanda ve vücut sıvılarında ilaç metabolitlerinin düzeylerinin ölçümü gibi yöntemler önerilmiş olmakla birlikte, günlük pratikte bu yöntemlerin kullanımı kısıtlıdır.

hipertansiyon anti-obezite ilaçları

Hipertansiyonda tedavi uyumsuzluğunun başlıca nedenleri, çoklu ilaç kullanımı, kompleks doz şemaları, kullanılan çok sayıda ilacın yan etkileri ve maliyeti, yetersiz hekim-hasta iletişimi ve hekim ataleti olarak sıralanabilir 7. Hekim ataleti, hastanın sürekli olarak tedaviye uyumsuzluk gösterdiğinin bilinmesine rağmen hekimin ilaç uyumu konusunda yeterince ısrar etmemesi ve hastayı bu konuda yeterince bilgilendirmemesi olarak tanımlanabilir.

Sağlık sistemlerinin yoğunluğundan dolayı her bir hastaya ayrılabilen sürenin yetersizliği de hastanın hipertansiyon anti-obezite ilaçları tarafından yeterince bilgilendirilmesinin ve motive edilmesinin önünde önemli bir engel teşkil etmektedir.

İlaç uyumunu arttırmada hekimin yapacağı bilgilendirme çok önemlidir. Öncelikle, suçlayıcı bir tavır takınmaksızın ilaç uyumu sorgulanmalıdır.

Obeziteye Yol Açan Psikiyatrik İlaçlar

Hipertansiyonun olası komplikasyonları, hedef organ hasarı, yol açtığı kardiyovasküler morbidite ve mortalite riski ve tedaviyle yeterli kan basıncı kontrolü sağlanması halinde bu risklerin büyük ölçüde bertaraf edilebileceği hakkında hastanın anlaşılır ve yapıcı bir dille bilgilendirilmesi de tedaviye uyumu arttırabilir. Hastanın uygun ve yeterli sıklıkta takibi, tedaviye uyumun ve tedaviye cevabın değerlendirilmesine ve hastanın gereğinde tedaviye uyum konusunda motive edilmesine imkân sağlayabilir, bu takiplerde ihtiyaç duyulursa teletıp teknolojilerinden de faydalanılabilir.

Beyaz Önlük Etkisi Beyaz önlük etkisi, DH olgularında ofis ölçümlerinin hedef değerin üzerinde, ofis dışı ölçümlerin ambulatuar monitörizasyon ya da ev kan basıncı takibi ise hedef değerin altında seyretmesi şeklinde kendisini gösterir, ki bu elbette yalancı dirence örnek olarak verilebilecek bir durumdur. Tedaviye uyumsuzluğu olmayan DH olgularında, 24 saatlik ambulatuar kan basıncı monitörizasyonu veya ev kan basıncı takibi yapılarak beyaz önlük etkisi ekarte edilmelidir 1,2, Kan basıncı ölçümlerinin doğruluğundan ve tedaviye uyumdan eminsek, hipertansiyon anti-obezite ilaçları önlük etkisini de ekarte edebildiysek, çok büyük hipertansiyon anti-obezite ilaçları ihtimalle tedaviye gerçek bir dirençle karşı karşıyayızdır demektir Gerçek DH.

İleri tetkik ve tedaviden fayda görecek olan hasta grubu, gerçek DH olanlardır. Fazla tuz tüketimi, volüm fazlalığına yol açarak tedaviye direnç yaratır; ayrıca sodyumun arter duvarındaki doğrudan etkileri nedeniyle antihipertansif ilaçların etkisini de azaltır.

Fazla tuz alımına bağlı tedavi direnci, tuza-duyarlı hipertansiyon olgularında örn. DH olgularının çoğunluğu obezdirler. Obezite; RAS aktivasyonuna, artmış tuz duyarlılığına, sempatik sinir sistemi aktivasyonuna ve vasküler disfonksiyona yol açarak hipertansiyonu tedaviye dirençli hale getirir Alkolün azaltılması veya kesilmesi halinde ilaç tedavisine uyumun da arttığı gözlemlenmiştir.

İlaçlar ve Diğer Maddeler: Çok farklı ilaç sınıfları kan basıncında yükselme ve DHile ilişkilidir, ancak bu etki belirgin bireysel farklılıklar gösterir, çoğu kişide kan basıncında hafif bir yükselmeye yol açan bir ilaç, diğerlerinde ciddi kan basıncı yükselmesine yol açabilir. Bu ajanlar vazodilatör ve natriüretik prostaglandinlerin PGI2, PGE2 sekresyonunu inhibe etmek yoluyla kan basıncını arttırırlar.

NSAİİ grubunun kan basıncını yükseltici etkisi bilhassa yaşlılarda, diyabetik hastalarda ve kronik böbrek hastalığı olanlarda daha belirgindir Hipertansif hastalarda eğer analjezik verilmesi mutlaka gerekli ise, parasetamol, tradamol, vb tercih edilmelidir.

Diğer ajanlardan biri kullanılmak zorundaysa, etkili olan en düşük doz seçilmeli ve gereğinde antihipertansif ajanların dozunda da değişikliğe gidilmelidir. Oral kontraseptifler anjiotensin sentezini arttırarak hipertansiyonu indükler veya tedaviye dirençli hale getirir Oral kontraseptif içeriği de bu bağlamda önemlidir; kombine oral kontraseptifler progestin ve estradiolsadece düşük doz progestin ya da sadece düşük doz estradiol içerenlere göre kan basıncını hipertansiyon anti-obezite ilaçları çok yükseltirler Post-menapozal hormon replasman tedavisinde oral kontraseptiflere oranla çok daha düşük doz estradiol hipertansiyon anti-obezite ilaçları, bu tedavinin kan basıncını yükseltici etkisi minimal düzeydedir Sempatomimetik ajanlar amfetaminler, psödoefedrin, efedrin dekonjestanların hipertansiyon anti-obezite ilaçları bazı zayıflama ilaçlarının içeriğinde bulunabilmektedir; bu ajanlar kan basıncında doz bağımlı yükselmeye yol açarlar ve hipertansiyon tedavisine direnç de oluşturabilirler İmmünosüpresif ajanlardan siklosporin ve takrolimus sistemik ve renal vasokonstriksiyon ve sodyum tutulumuna yol açarak dirençli HT gelişimine katkıda bulunabilirler.

Eritropoetin kullanılan hastaların yaklaşık üçte birinde doz aile kalp sağlığı, geçici KB yükselmesi görülebildiği gibi 26uzun süreli kullanımı halinde medial hipertrofi ve vasküler remodeling aracılığıyla kalıcı hipertansiyona da yol açabilir Antineoplastik ajanlardan tirozin kinaz inhibitörleri özellikle bu grupta yer alan VEGF inhibitörleri nitrik oksit ve prostoglandin azalmasına yol açarak sistemik vasküler direnci arttırabilir ve hipertansiyonu tedaviye dirençli hale getirebilirler Antidepresanlardan Monoamin Oksidaz MAO inhibitörleri sempatik sinir uçlarında hipertansiyon anti-obezite ilaçları yarı ömrünü uzatarak kan basıncında ciddi derecede yükselmeye yola açabilir, bu etki tiramin içeren besinler tüketildiğinde çok daha belirgin hale gelir Trisiklik antidepresanlar, venlafaksin, fluoksetin vb.

Glukokortikoidler, su ve tuz tutulumuna yol açarak kan basıncını yükseltirler. Bu etki, mineralokortikoid özelliği baskın olanlarda kortizon, hidrokortizon kalıcı kullanım için olmayan antihipertansif ilaçlar belirgindir.

Efedra, gingseng, licorice, meyan kökü gibi bitkisel bileşiklerin tüketimi de kan basıncı kontrolünü zorlaştırabilir.

Turkiye Klinikleri Endocrinology - Special Topics

Bu nedenle her DH olgusunda hiperaldosteronizm taraması yapılmalıdır Hiperaldosteronizm olasılığını akla getirmek için hipokalemi veya adrenal tümör hipertansiyon anti-obezite ilaçları şart değildir.

Adenom yokluğunda da hiperaldosteronizm olabilir, hipokalemi ise hiperaldosteronizmin geç bulgusudur. Aldosteronun kardiyovasküler sistem üzerindeki toksik etkilerinden dolayı, hiperaldosteronizm olgularında inme, miyokard infarktüsü ve atriyal fibrilasyon göreceli riskleri, kan basıncının benzer düzeyde seyrettiği esansiyel primer hipertansiyon olgularına kıyasla belirgin artmıştır Gerçek DH olguları, mutlaka hiperaldosteronizm yönünden değerlendirilmelidir. Bu test için kan örneği sabah saatlerinde, hasta en az 30 dakika oturur pozisyonda bekledikten sonra alınmalıdır.

Hipokalemi aldosteron sekresyonunu baskıladığından, eğer varsa hipokalemi testten önce oral potasyum preparatlarıyla düzeltilmelidir.

hipertansiyon anti-obezite ilaçları

Test sonucunu etkileyebilecek antihipertansif ajanlar en az 2 hafta önceden RAS blokerleri ve MRA grubu bir ay önceden kesilmelidir, bu süre boyunca kan basıncı, test sonucunu etkilemeyen yavaş salınımlı verapamil ile ya da doksazosin gibi alfa-blokerler ile kontrol altında tutulabilir. DH olgularında hipokalemi eşlik ediyorsa adrenal tümöre yönelik ince kesitli abdominal BT önerilir. Ayrıca, adrenal ven kan örneklerinden, aldosteron salgılayan adenomlar lokalize edilebilir.

Obezitenin tedavisi için etkili yöntemler: Cerrahi ve ilaç tedavisi…

Uyku Yoksunluğu ve Psödofeokromositoma: Uykusuzluk ve bozulmuş uyku kalitesine eşlik eden hipertansif ataklar hipertansiyon anti-obezite ilaçları palpitasyon vb. Gerçek feokromositoma ile ayırıcı tanısının yapılması gerekir. Bozulmuş uyku kalitesi sempatik sinir sistemi ve RAS aktivasyonu üzerinden hipertansiyonu tetikler ya da dirençli hale getirir Kalp hızının kan basıncı ile orantısız olarak yüksek seyretmesi sempatik aktivasyon nedeniyle DH olgusunda altta yatan OUA açısından bir klinik ipucu olabilir OUA çoğunlukla obezite ile ilişkilidir ve viseral dokudan aldosteron sekresyonu artmıştır.

OUA ciddiyeti ile pozitif korelasyon gösteren aldosteron yüksekliği vardır ve bu durum hem üst solunum yolu ödemine ve dolayısıyla obstrüksiyonuna katkıda bulunur hem de kan basıncını yükseltir Ayrıca, hipoksemiye bağlı sürekli sempatik sistem aktivasyonu olur; bu yüzden kalp debisi ve periferik direnç artar ve kan basıncı yükselir. OUA semptomları gündüz uyuklama, kaba horlama, tanıklı apne vs.

Sodyum fazlalığı volüm ekspansiyonuna yol açmakla kalmaz, sodyumun arter duvarına doğrudan etki ederek arteriyoskleroz gelişimini hızlandırdığı ve antihipertansif hipertansiyon anti-obezite ilaçları yanıtı küntleştirdiği de bilinmektedir.

Obezite ilaçları ile hipertansiyon

Toplumlar yaşlandıkça yaş ortalaması arttıkçaKBH prevalansının, dolayısıyla DH prevalansının artacağı öngörülmektedir. Proteinürideki artış da DH gelişimini belirlemektedir.

hipertansiyon anti-obezite ilaçları

KBH olgularında DH gelişmesi, olumsuz kardiyovasküler olayların ve son dönem böbrek yetmezliğinin görülme sıklığını arttırır. DH olgularında Cockroft-Gault veya MDRD formüllerinden biriyle glomerüler filtrasyon hızı GFR hesaplanmalıdır, özellikle yaşlı hastalarda serum kreatinin düzeyinin yanıltıcı olabileceği unutulmamalıdır.

Obezite’de iğne ile tedavi: “Kısa sürede 20 kilo verilebilir”

Yaşlılarda, çoklu ateroskleroz risk faktörü olanlarda ve aterosklerotik hastalığı olan hipertansiflerde aterosklerotik renal arter stenozu olasılığı daha yüksektir.

Ayrıca, hipertansif akut pulmoner ödemi flaş akciğer ödemi olanlarda da aterosklerotik darlık daha sıktır. Gençlerde ve kadınlarda ise FMD göreceli olarak daha sık görülür. Tanıda öncelikle renal arter Doppler önerilir, Doppler bulguları renal arter stenozunu destekliyorsa BT anjiografi veya Hipertansiyon anti-obezite ilaçları anjiografi ile tanı kesinleştirilebilir.

Özellikle DH olgularında sekonder hipertansiyon nedeni olarak tanınması önemlidir, çünkü tümör malign olabilir. En iyi tarama testi, plazma serbest metanefrin ve normetanefrin düzeyidir. Yirmi dört saatlik idrarda vanilmandelik asit VMA veya metanefrin düzeyleri de güvenilir tarama testleridir.

Cushing Sendromu: Gerçek DH için oldukça nadir bir nedendir, yakın tarihli bir çalışmada teyit edilmiş gerçek DH olan hasta Cushing sendromu açısından sistematik bir şekilde taranmış ve hiç birinde manifest Cushing hipertansiyon anti-obezite ilaçları rastlanmamıştır Kortizol ile mineralokortikoid reseptörlerin aşırı uyarılmasıyla kan basıncı artar.

Ayrıca, Cushing sendromuna sıklıkla eşlik eden obezite, UAS ve insülin direnci de bu artışa katkıda bulunurlar. Esansiyel hipertansiyona kıyasla, Cushing sendromu zemininde gelişen hipertansiyonda hedef organ hasarı daha ciddi ve kardiyovasküler risk daha yüksektir. Bunun nedeni, diyabet, obezite, metabolik sendrom, UAS ve dislipideminin Cushing sendromu zemininde gelişen hipertansiyona sıklıkla eşlik etmesidir.

Sabah açlık kortizolü Cushing sendromu için uygun bir tarama testidir. Tarama testi sonucuna göre gerekli görülürse, tanıyı kesinleştirmek için 24 saatlik idrarda kortizol düzeyi ve deksametazon süpresyon testi istenebilir.

Aort Koarktasyonu: Özellikle genç yaşlarda gerçek DH ile karşılaşılırsa akla gelmelidir. Opere aort koarktasyonu hipertansiyon anti-obezite ilaçları da hipertansiyonun sebat edebileceği ve bu bireylerde kardiyovasküler olay riskinin yüksek olduğu hatırda tutulmalıdır Bu nedenle öncelikle kan basıncı ölçüm tekniği sorgulanmalı, ölçümlerin kuralına uygun ve doğru teknikle yapıldığından emin olunmalıdır.

Beyaz önlük etkisini ekarte etmek için ambulatuar kan basıncı monitörizasyonu, ev kan basıncı takibi ya da otomatize Hipertansiyonda alt ve üst basınç ölçümü gibi tekniklerden gereğinde faydalanılmalıdır.