Hipertansif incelemeler için hipotiyazid


Sonuçlar çizin

Sentetik kimyanın başarısına rağmen, bitkisel preparatlar hala kardiyovasküler hastalıkların tedavisi ve önlenmesi için ana araçlardır. Antihipertansif ilaçlar elde etmek için kullanılan bitkilerin özellikleri 1 Rauwolfia yılanının özellikleri Bitki.

Rauwolfia serpentina serpentina - Rauwolfia serpentina Benth. Köksap, cm uzunluğunda, çok sayıda kök ile dikeydir.

teraflex ve yüksek tansiyon

Köksap ve kökler odunlaşmış, gri-paslı renk. Gövde yükselen, genellikle dalsız, birkaç mercimekle birlikte beyazımsı kabukla kaplı. Yapraklar kısa saplı, kıvrımlı, tur başınanadiren zıt veya alternatif, dikdörtgen-eliptik, obovat veya mızrak şeklinde, tepede sivri, tabanda bir yaprak sapına daralmış, ince, tüysüz, parlak, üstte açık yeşil, altta daha soluk7.

Lobları neredeyse serbest, keskin, üçgenden mızrak şeklinde, 1, mm uzunluğunda. Kaliks ve pediküller parlak kırmızıdır. Corolla tübüler, beş loblu uzuvlu, dışı tüysüz, içi tüylü; tüpü mm uzunluğunda, ortasından biraz şişmiş.

Loblar yuvarlak-oval, 1. Pistil, 8 mm uzunluğunda ipliksi bir sütunla birbirine bağlanan ve iyi gelişmiş silindirik bir stigma ile biten 2 serbest halıdan oluşur. Meyve, ortaya kaynaşmış 2 druptan oluşur Şek. Druplar obovat veya oval, hafif basık, kirli mor renktedir. Tohumlar yuvarlak-oval, asimetrik, 6 mm uzunluğunda, tabanda sıkıştırılmış, sarımsı veya grimsi, ağsı tüberkülattır.

Serpantin rauwolfia - serpantin rauwolfia köklerinin Rauwolfiae serpentinae radices tıbbi bitki materyali. Genellikle yaşındaki bitkileri hasat edin. Rauwolfia kökleri, hem yabani hem de hipertansif incelemeler için hipotiyazid bitkilerinden meyve verme aşamasında hasat edilir. Kazılırlar, topraktan temizlenirler ve 20 cm uzunluğa kadar parçalar halinde kesilirler Şek. İyi havalandırılmış bir yerde kurutun.

Kökler, uzunlamasına oluklara sahip kahverengi mantarla kaplıdır.

Temel Arteriyel Hipertansiyon

Kabuğu geniş değil, hammaddede soyulabilir. Kabuk kaybı, alkaloit içeriğinde bir azalmaya yol açar, bu nedenle kabuksuz kök parçaları hammaddede bir kusurdur. Odun kırılgan, sarımsı, kırık düz lif yok.

kronik düşük tansiyon

Koku hoş değil. Tadı acıdır modern fikirlere göre, güçlü hammaddelerin tadı analizleri sırasında belirlenmez. Hammaddeler güçlü olarak depolanır Liste B. Mantarın karakteristik bir katmanlaması vardır - daha küçük ve daha büyük hücrelerin değişen katmanları. Floem, kahverengi reçineli içeriğe sahip soliter salgı hücreleri içerir.

Indapamide, hipertansiyon için uygun maliyetli ve etkili bir ilaçtır.

Parankim hücrelerinde, nişasta taneleri sıklıkla bulunur, daha az sıklıkla - prizmatik kalsiyum oksalat kristalleri. Kabukta mekanik eleman yoktur diğer rauwolfia türlerinin köklerinden farkı Şek. Şekil 3. Rauwolfia serpantin mikroskopisi. A - kökün dış kısmının enine yüksek tansiyona karşı üç egzersiz bir parçası - periderm; B - odun alanındaki bir kökün enine kesitinin bir parçası: 1 - bir kap; B - nişasta taneleri ve prizmatik kalsiyum oksalat kristalleri ile floem parankiminin hücreleri.

Kimyasal bileşim. Alkaloitlerin içeriği, bitkilerin coğrafi konumuna ve yılın zamanına bağlıdır.

Hipertansiyonun Tedavisi (Dolaşım Sistemi Hastalıkları)

Assam Hindistan eyaletinde Aralık ayında hasat edilen Rauwolfia kökleri en yüksek alkaloid yüzdesine 2,57 sahiptir. Bitkinin yaşı, alkaloit birikimini etkilemez.

Önemli bir kısmı böbrekler yoluyla değişmeden atılır. Normal böbrek fonksiyonu ile eliminasyon yarı ömrü 6. Hidroklorotiyazidin diüretik etkisi plazma hacmini azaltır, plazma renin aktivitesini ve aldosteron atılımını arttırır, bu da daha sonra idrarda potasyum ve bikarbonat atılımını arttırır ve kan serumundaki potasyum seviyesini azaltır. Renin-aldosteron bağlantısına anjiyotensin II aracılık eder, bu nedenle bir anjiyotensin II reseptör antagonisti ile birlikte uygulama, tiyazid diüretikleri ile bağlantılı potasyum atılımını değiştirebilir. Karbonik anhidraz üzerinde zayıf bir inhibitör etkisi de vardır; bu bağlamda, idrarın pH'ında önemli bir değişiklik olmaksızın bikarbonat salgılanması orta derecede artar.

Ayrıca köklerde kalsiyum oksalat, sterol, reçineler ve nişasta bulundu. Yapraklar ve gövdeler alkaloidler, karotenoidler, flavonoidler, sütlü meyve suyu kauçuk içerir. Reserpin alkaloidinin kalitatif ve kantitatif analizi.

yüksek tansiyon ilaçları içmek veya içmemek

Reserpin - suda ve petrol eterinde az çözünür, etil alkolde 1:metil alkolde 1:kloroform 1: 6 oranında çözünür. Asetik asitte çözünür. Erime noktası ayrışma ile. Işığın etkisi altında hava ve oksidanlar kolayca ayrışır. Genel alkaloid çökeltme reaktifleri reserpinli amorf çökeltiler verir.

Boyama reaksiyonları karakteristik değildir. En karakteristik menekşe rengi, reserpin ile hidroklorik ve sülfürik asitlerin varlığında bir vanilin çözeltisi verir.

Belirteçler

Reaksiyon, analiz edilen nesnede 0,6 µg madde tespit edebilir. Reserpinin karakteristik bir özelliği, 1: 1. Amonyum tiyosiyanat, sodyum klorür ve amonyum tetrarhodanomerküriat varlığında cıva klorür çözeltileri ile reserpin, karakteristik kristalli çökeltiler verir. Reaksiyonlar oldukça spesifiktir ve sırasıyla Reserpin ve bozunma ürünlerinin kantitatif tespiti, kağıt üzerinde elektroforez kullanılarak alkaloidin izolasyonu ve saflaştırılmasından sonra florometrik yöntemle gerçekleştirilir.

Farmakolojik özellikler ve müstahzarlar. Rauwolfia alkaloidleri değerli farmakolojik özelliklere sahiptir.

Klinik ve farmakolojik grup

Reserpin ve rescinamine, yatıştırıcı ve hipotansif bir etkiye sahiptir. Aymalisin, raufolvin, serpagin, yohimbin adrenolitik. Aymalin'in antiaritmik bir etkiye sahip olduğu bulundu.

Çoğu rauwolfia preparatı reserpin içerir. Reserpin vücut üzerinde karmaşık bir etkiye sahiptir.

kalp sağlığı için glutatyon

Periferik sinir sistemini etkileyen, merkezi nörokimyasal süreçleri etkileyen antihipertansif bir etkiye sahiptir - nöroleptik. Reserpinin hipotansif etkisi yavaş gelişir ve birkaç saat sürer.

Önemli bir kısmı böbrekler yoluyla değişmeden atılır. Normal böbrek fonksiyonu ile eliminasyon yarı ömrü 6.

Kalbin dakika hacmini değiştirmeden veya arttırmadan kalp kasılmalarının ritmini yavaşlatır, dokulardaki norepinefrin içeriğini düşürür. Reserpin fizyolojik yakın uykuya neden olur. Reserpinin hipertansif incelemeler için hipotiyazid etkisi, etkisi altında katekolaminlerin presinaptik sinir uçlarının granüler deposundan hızla salınmasından kaynaklanmaktadır.

gençler için kalp sağlığı

Serbest bırakılan katekolaminler, monoamin oksidaz tarafından inaktive edilir, bu da katekolaminlerin sinaptik yarığa salınımında bir azalmaya yol açar. Reserpin, kan damarlarının adrenoseptörleri de dahil olmak üzere periferik organların efektör sistemleri üzerindeki adrenerjik etkiyi zayıflatır.

Reserpinin etkisi merkezi sinir sistemine CNS kadar uzanır. Nörotransmitterlerin sentezlendikleri hücresel plazmadan depolanmak üzere granüllere taşınmasını bozar. Bu nedenle beyin dokularındaki norepinefrin, dopamin ve serotonin içeriği azalır, tk.

Beta blokerlerin kardiyoselektifliği, bunları alırken bir takım yan etkilerden kaçınmayı mümkün kılar: bronkospazm, diyabetes mellituslu hastalarda hipoglisemi gelişimi, lipid metabolizması bozuklukları, cinsel bozukluklar, vb. Bu ilaçlar arasında en büyük kardiyoselektivite ifade edilir.

Reserpin farmakolojik etkisi: sempatolitik ajan, hipotansif, antipsikotik ve yatıştırıcı etkilere sahiptir. Postganglionik hipertansif incelemeler için hipotiyazid liflerin presinaptik hipertansif incelemeler için hipotiyazid nüfuz ederek, ters nöronal alımının eşzamanlı ihlali ve MAO inaktivasyonu sürecinde bir artış ile veziküllerden norepinefrin salgılar.

Nörotransmitter depolarının tükenmesine ve kan basıncında kalıcı bir düşüşe neden olur. Nöronlardaki olası ekstrapiramidal bozuklukları açıklayanserotonin ve diğer nörotransmitterlerdeki dopamin konsantrasyonunu azaltmaya yardımcı olarak antipsikotik etki sağlar.

Sempatik innervasyonun kırmızı şarap kalp sağlığı sistem üzerindeki etkisini zayıflatır, kalp atış hızını ve OPSS'yi azaltır; aktiviteyi korur ve hatta telafi edici parasempatik sinir sisteminin aktivitesini arttırır; Fizyolojik uykuyu derinleştirir ve geliştirir, interreseptif refleksleri inhibe eder.

Gastrointestinal sistemin peristaltizmini arttırır, midede HCl üretimini arttırır; vücuttaki metabolik süreçleri yavaşlatır; hipertansif incelemeler için hipotiyazid hareketlerini azaltır ve derinleştirir, miyoza, hipotermiye neden olur; metabolizma hızını düşürür.

Arteriyel hipertansiyon ve koroner aterosklerozlu hastalarda lipid ve protein metabolizması üzerinde olumlu etkisi vardır; böbrek kan akışını artırır, glomerüler filtrasyonu artırır. Etki birkaç gün içinde gelişir ve hafta sonra maksimuma ulaşır; eylem süresi - hafta.

Endikasyonları: arteriyel hipertansiyon, tirotoksikoz, nevroz, psikoz, geç preeklampsi, şizofreni hastalarında psikomotor ajitasyon, sikloid psikoz ve dairesel şizofreni formunda manik ajitasyon, presenil psikozlu hastalarda depresif - ajite durum - kombinasyon tedavisinin bir parçası olarak.

Kontrendikasyonlar: aşırı duyarlılık, epilepsi, Parkinson hastalığı, depresyon, mide ve duodenum ülseri akut fazdaeroziv gastrit, ülseratif kolit, bronşiyal astım, feokromositoma, açı kapanması glokomu, bradikardi, AV blokajı, elektrokonvülsif tedavi; serebral damarların aterosklerozu, nefroskleroz, MAO inhibitörleri ile eşzamanlı tedavi; hamilelik, emzirme. Aşırı doz.

Enstrümantal araştırma yöntemleri

Belirtileri: "kabus" rüyalar, parkinsonizm, angina pektoris; yüksek dozlarda uzun süreli kullanım ile - bozulmuş karaciğer fonksiyonu. Hipotansif etkinin stabilizasyonundan sonra, doz kademeli olarak 0. Tedavi süresi aydır. Maksimum tek doz 1 mg, günlük doz 10 mg'dır. Etkileşim: bradikardi gelişme riskini artırır, digitalis ilaçlarının aritmojenik etkileri; antiepileptik ilaçların etkinliğini azaltır ve levodopa, antikolinerjikler, morfinin analjezik etkisini azaltır.

Barbitüratların, etanolün, inhalasyon anestezisi ilaçlarının, antihistaminik ilaçların, trisiklik antidepresanların merkezi etkisini arttırır. Reserpin, katekolamin deposunu tüketen sempatomimetik ilaçların etkisini ortadan hipertansif incelemeler için hipotiyazid reserpin, doğrudan etkili adrenomimetik ilaçların etkisini uzatabilir ve aracının depo granüllerinde yakalanmasını önleyebilir.

Reserpin tedavisi sırasında fenilefrinli göz damlası reçete edildiğinde kan basıncında önemli bir artış kaydedildi; fenfluramin ile eşzamanlı kullanımda, reserpinin hipotansif etkisini artırmak mümkündür. Metildopa, depresyon geliştirme riskini artırır; trisiklik antidepresanlar hipotansif etkiyi zayıflatır; MAO inhibitörleri, hiperreaktivite, hipertansif kriz geliştirme riskini artırır. Reserpin, hipertansiyonda kullanılan bir dizi kombine ilacın bir parçasıdır.

Kombine reserpin içeren ilaçlar, hipotansif etki daha hızlı ve bileşenlerinin minimum dozları ile gerçekleştiğinden, tek hipertansif incelemeler için hipotiyazid reserpin almaya göre avantajlara sahiptir. Kombinasyon müstahzarları genellikle, birbirinin yan etkilerini dengeleyen ve genel terapötik etkiyi artıran farklı farmakolojik etkilere sahip bileşenleri içerir.

Kardiyovasküler sistemin ciddi organik hastalıklarında, mide ve duodenumun peptik ülserinde, fonksiyon bozukluğu olan böbrek hastalığında kontrendikedir. Gözlerin mukoza zarının yan etkileri hiperemi kızarıklıkderi döküntüleri, hazımsızlık, bradikardi, halsizlik, baş dönmesi, nefes darlığı.

Bazen anksiyete, depresyon, uykusuzluk, parkinsonizm fenomenleri. Adelfan-esidrex Adelphan-Esidrex 0. Farmakolojik etki. Adelfan'ın özelliklerinin yanı sıra idrar söktürücü etkisi vardır ve ayrıca vücuttaki elektrolit dengesini geri kazandırır. İlacın bileşenleri midede emilir ve ilacın özel bir üretim teknolojisi sayesinde potasyum klorür, mide ve duodenumu tahriş etmeden ince bağırsakta yavaş ve kademeli olarak emilir.

Hipotiyazid, sodyum klorürün vücuttan atılmasını teşvik ederek Adelfan'ın hipotansif etkisini arttırır. Kullanım endikasyonları. Tüm hipertansiyon türleri, özellikle esansiyel ve renal hipertansiyon vakaları nedeni hipertansif incelemeler için hipotiyazid kan basıncında sürekli yükselme ve böbrek hastalığına bağlı olarak kan basıncında sürekli yükselme.

İlacı alırken tuzsuz bir diyet takip edilemez. Uygulama şekli ve dozu. Başlangıçta, ilacın 1 tableti günde 3 kez reçete edilir, daha sonra bu doz yavaş yavaş günde 3 kez 2 tablete çıkarılır. Uzun süreli tedavi için günde 2 tablet hipertansif incelemeler için hipotiyazid yeterlidir. Yan etki. Epigastrik bölgede ağrı doğrudan kostal kemerlerin ve sternumun yakınsamasının altında bulunan karın bölgesiburun tıkanıklığı, bradikardi, uyuşukluk.

Kontrendikasyonlar Şiddetli böbrek yetmezliği Ek'e bakınız Brinerdin Brinerdin - reserpin 0. Hipertansiyon ve semptomatik hipertansiyon için kullanılır eklere bakınız Kristepin Crusterin - 0.

  • Tolere edilebilecek tek sınırlama, ultrason jeline alerjidir.
  • INDAPAMID - kullanım, fiyat, inceleme ve benzerleri için talimatlar

Arteriyel hipertansiyonun çeşitli formlarında kullanılır. Farmakolojik etki, sempatik uyarıları bloke eder mediatör salınımı ve postsinaptik zar tarafından kabulübu da vasküler düz kasların tonunda bir azalmaya, kalp fonksiyonunda bir azalmaya yol açar; diüretik aktiviteye sahiptir.

İlacın endikasyonları Hafif ila orta şiddette arteriyel hipertansiyon. Kontrendikasyonlar hipersensitivite hipokalemi, karaciğer ve böbreklerin belirgin ihlalleri, yeni bir miyokard enfarktüsünden sonraki durum, peptik ülserin depresyon alevlenmesi; hamilelik, emzirme.

İlacın yan etkileri yorgunluk, kas zayıflığı, baş ağrısı, hazımsızlık, ortostatik hipotansiyon, elektrolit dengesizliği özellikle hipokalemi. Etkileşim: dolaylı antikoagülanların, oral hipoglisemik ajanların etkisini zayıflatır; kardiyak glikozitlerin etkisini arttırır. Uygulama şekli ve dozlar: içeride, ilk önce günde 1 tablet, gerekirse doz günde 2 tablete yükseltilebilir; idame dozu günde 1 tablet veya gün aşırıdır.

2. Kalsiyum kanal blokerleri

Önlemler: diyabet, gut için öngörülen dikkatle. Tedavi sırasında potasyum içeren yiyecekler tavsiye edilir; fazla dikkat gerektiren faaliyetlerde bulunmamalıdır. İlacın B Listesinin saklama koşulları, ° C sıcaklıkta kuru ve karanlık bir yerde. Trirezid ayrıca her tablette 0.