Fleksör hipertoni, Bize Ulaşın


Ağrı, kimyasal uyaranlar, sıcaklık egzersize fizyolojik yanıtta önemli IV 0.

Serebral Palsili Çocukların Spastisitesinde Düzenli Fizyoterapinin Rolü

Bu yolla aktivasyonun doğal yolla uyarılmaya göre 3 avantajı vardır: 1. Afferent girdilerin zamanlaması tam olarak saptanabilir 2. Farklı sınıflardaki duysal liflerin oluşturduğu santral yanıtlar elektriksel uyaran şiddetinin kuvvetine göre değerlendirilebilir 3.

Olarak fizyolojitıp ve anatomikas tonu kalıntı kas gerilimi veya tonusu sürekli ve pasif kısmi kasların kasılması veya dinlenme durumunda sırasında pasif streç kasın direnci. Bu tür neredeyse sürekli innervasyon, kaslar için "varsayılan" veya "sabit durum" koşulu olarak düşünülebilir. Hem ekstansör hem de fleksör kaslar, dinlenirken sabit bir tonun korunmasında rol oynar.

Doğal koşullarda mümkün olmayan biçimde, bazı grup reseptörlerin izole olarak aktivasyonu sağlanabilir Bir duysal lifi uyarmak için gereken elektriksel uyaranın şiddeti, en büyük afferent lifin uyarılması için gereken fleksör hipertoni orantılandırılır, çünkü en büyük liflerin eşik değeri en düşüktür.

Buna göre, grup I liflerinin uyarılması için gereken şiddet, genellikle en büyük çaplı liflerin uyarılması için gereken eşik değerden kat daha yüksektir ayrıca, genellikle Ia liflerinin eşiği Ib liflerinden biraz daha düşüktür. Grup II liflerinin çoğu eşik değerin katı uyaranlarla uyarılır ve küçük grup III ve IV liflerinin aktivasyonu için de eşik değerin katına çıkılması gerekir. Tek bir sinapstaki gecikme 0. Ia liflerinin motor nöronlar ile bağlantı paternleri intrasellüler kayıt teknikleri ile gösterilebilir.

  1. Hipertansiyon ASDnin ilaç tedavisi
  2. SPINAL REFLEXES

Intrasellüler kayıtlarla, agonistik kasları innerve eden alfa motor nöronların, Ia liflerinden, Ia inhibitör ara nöronları denen özel bir grup inhibitör ara nöron aracılığı fleksör hipertoni inhibisyon girdileri input aldığı gösterilmiştir. İşte bu disinaptik inhibitör yolak resiprokal innervasyonun temelini oluşturur: Bir kas kasılınca, antagonisti gevşer. Şekil Intrasellüler kayıtlarla bir refleks yolundaki sinaps sayısı tahmin edilebilir. İnhibitör Ara Nöronlar Bir Eklem Çevresindeki Kasları Koordine Ederler Resiprokal innervasyon sadece germe refleksi için değil, istemli hareketler sırasında da fleksör hipertoni yarar.

Hareket sırasında antagonistlerin gevşemesi hız ve verimi arttırır, çünkü kasılan kaslar, karşı koyan kas gruplarının kasılmalarına karşı çalışmak durumunda kalmazlar. Germe refleksindeki Ia inhibitör ara nöronlar istemli hareket sırasında hareketlerin koordinasyonuna da katkıda bulunurlar.

egzersiz kalp sağlığını iyileştirir

Ara nöronlar motor korteksten inen aksonların kollaterallerinden girdiler input alırlar; bu aksonlar spinal motor nöronlar üzerinde doğrudan sinaptik bağlantılar yapmaktadırlar A. Bu organizasyonel özellik, istemli hareketlerin kontrolunu basitleştirir, fleksör hipertoni ara nöronlara yapılan bu bağlantılar sayesinde yüksek merkezlerin istemli hareket sırasında amaçlanan harekete karşı koyacak olan kasları inhibe etmek üzere ayrıca emirler göndermesi gerekmez.

Birbirine zıt çalışan kasların resiprokal innervasyonu koordinasyon amacıyla kullanılan tek yöntem değildir. Bazan agonist kasla birlikte onunla antagonistinin de kasılması gerekir. Bu ko-kontraksiyon, eklemi tesbit eder ve özelikle hassas bir iş yapılyor ve eklemin hareket etmemesi gerekiyorsa önemlidir.

Fleksör hipertoni bir topu yakalamazdan önce dirseği tesbit etmek üzere fleksçr ve ekstansörlerin birlikte kasılması gerekir Ia inhibitör ara nöronlar inen yollardan hem inhibitör, hem de eksitatör sinyaller alırlar A. Supraspinal merkezler, bu nöronlara gelen inhibitör ve eksitatör girdilerin dengesini değiştirerek, resiprokal inhibisyonu fleksör hipertoni edip ko-kontraksiyonu fleksör hipertoni böylece hareketin gerektirdiği eklem sabitliği sağlanabilir.

Spinal motor nöronlar ayrıca inhibitör Renshaw hücreleri ile de düzenlenmektedirler B. Renshaw hücreleri motor nöronların akson kollateralleri ile de uyarılırlar ve kendilerini uyaran motor nöronlar da dahil olmak üzere birçok motor nöron ile ve Ia inhibitör ara nöronları ile inhibitör bağlantı yaparlar. Renshaw hücreleri motor nöronlar üzerine negatif geri besleme sağlayarak ateşleme düzeylerini stabilize ederler; bu sırada Ia inhibitör ara nöronları, antagonistik motor nöronlara resiprokal inhibisyon kuvvetini düzenlerler.

Ayrıca, Renshaw hücreleri inen yollardan inhibisyon sinyaleri alıp bunları o işle uygun motor nöronlara ve Ia inhibitör ara nöronlarına dağıtırlar. Bu yolla olasılıkla motor işe göre farklı Ia yollarında uygun ileti paternini düzenlemektedirler.

Şekil İnhibitör ara nöronların reflekslerin koordinasyonunda özel rolleri vardır Refleks Yollardaki Diverjans Duysal Girdileri Amplifiye Eder ve Kas Kontraksiyonlarını Koordine Eder Omurilikteki tüm refleks yollarda afferent nöronlar diverjant bağlantılar yapmaktadır.

Patolojik tonus

Örneğin fleksiyon-geri çekilme refleksi için bu tür bir düzenleme olması şarttır. Ciltte küçük bir bölgenin uyarılması çok sayıda kasta ve koordine kontraksiyonlara yol açar.

Lorne Mendell ve Elwood Henneman tek bir Ia lifinden gelen aksiyon potansiyelerinin spinal motor nöronlarda ne derecede yayıldığını bilgisayarla kuvvetlendirerek araştırdılar.

Kedide medial gastroknemius kasının motor nöronlarını araştırdılar ve tek bir Ia aksonunun tüm homonim motor nöronlarla eksitatör sinapslar yaptığını gördüler. Bu yaygın diverjans sinyali büyüterek aynı kasta kuvvetli eksitasyona yol açıyor otojenik eksitasyon.

yüksek tansiyonda sagaan dali

Bu bağlantılar, yaygın olmakla birlikte homonin kasın motor nöronlarına olan bağlantılar kadar kuvvetli değildir. Sinerjist kasların arasındaki mekanik benzerlik ve uyumla orantılı olmak üzere, kastan kasa değişir. Volonter hareketlerin kontrolunda, inen yolların bağlantıları ile germe refleksindeki agonistlerin resiprokal innervasyon ile inhibisyonundan yararlanıldığını söylemiştik.

soy hipertansiyonu

Aynı şekilde sinerjist kaslardan da yararlanılır. Bu nedenle, germe refleksindeki paternin, refleks sırasında olduğu kadar diğer hareketlerde de kaslar arasındaki ilişkilerde belirleyici olduğunu söyleyebiliriz.

Ara Nöronlara Girdilerin input Konverjansı, Refleks Yanıtların Esnekliğini flexibility Arttırır Şimdiye kadar hep refleks yollarının bir tek duyu lifinden gelen enformasyonu iletmek üzere özelleştiğini gördük. Ancak omurilikteki ara nöronlar üzerine çok farklı kaynaklardan gelen bilgilerin konverjansı söz konusudur.

olumlu tutum kalp sağlığı

Yaygın konverjans alan nöronların içinde en çok araştırılanı Ib inhibitör ara nöronlardır. Bunlar temel girdilerini kas gerilimine duyarlı olan Golgi tendon organlarından alırlar Pencere Pencere Kas lifleri ile tendon arasında yer alan duyu reseptörleridir. İskelet kası liflerine seri bağlanmışlardır. Yaklaşık 1 mm uzunluğunda ve 0.

One moment, please

Her tendon organından tek bir grup Ib aksonu kalkar. Bu duysal lif kapsüle girince miyelinini kaybeder ve birçok dala ayrılır; bu dalların her biri bağ dokusundan oluşan, adeta örülmüş görünümdeki fasiküllerin arasına dağılır.

Yazanlar: N.

Tendon organının gerilmesi kollajen liflerini fleksör hipertoni, böylece arada kalan duysal sonlanmalara bir basınç uygulanmış olur ve ateşleme oluşur A. Serbest sinir uçları kollajen lif demetlerinin arasında yaygın olarak dağılmış olduğu için tendon organlarına uygulanan en küçük bir gerilme sinir sonlanmalarını deforme eder.

Kas iğcikleri kasın uzunluğundaki değişikliklere duyarlı olduğu halde, tendon organları kasın gerilimindeki değişikliklere en duyarlıdır. Tendon organı için en etkin uyaran reseptörün bağlı bulunduğu kas liflerinin kasılmasıdır. Demek ki tendon organları normal hareketler sırasında uyarılmaktadırlar. Bu durum parmaklarını hareket ettiren insanlarda veya yürüyen kedilerde gösterilmiştir. Daha sınırlandırılmış durumlarda yapılan çalışmalar, tendon organlarındaki fleksör hipertoni ortalama düzeyinin kasılan bir kasta oluşan toplam kuvveti oldukça iyi yansıttığını göstermiştir B.

Ateşleme frekansı ile kuvvet arasındaki bu yakın ilişki, tendon koşarak yüksek tansiyondan kurtulun sürekli olarak kasılan kasta oluşan kuvveti ölçtüğünün kanıtıdır.

Bu tür neredeyse sürekli innervasyon, kaslar için "varsayılan" veya "sabit durum" koşulu olarak düşünülebilir. İkisi de ekstensor ve fleksör kaslar dinlenirken sabit bir tonun korunmasında rol oynar. İskelet kaslarında bu, normal bir duruşun korunmasına yardımcı olur. Dinlenme kas tonusu çan şeklindeki bir eğri boyunca değişir.

Tendon organı afferent liflerinin uyarılması, homonim kas fleksör hipertoni nöronlarında disinaptik veya trisinaptik bağlantılarla, inhibisyon oluştururlar otojenik inhibisyon.