Endometriyal hipertansiyon. Benign ve malign endometriyal patolojilerin klinik ve demografik özelliklerinin karşılaştırılması


yüksek tansiyona karşı ıspanak

Tartışma Obezite, yaş, EK'nın fazla olması endometriyum kanseri gelişimi için risk faktörleri olarak bilinmektedir. Biz bu çalışmamızda endometriyum kanserine ilerleyişte bu risk faktörlerinden EK'nın VKİ ve yaştan daha önemli bir faktör olduğunu gösterdik. Çalışmamız bu yönüyle orjinaldir. Endometriyum genellikle ultrasonografi, dilatasyon-küretaj ve histeroskopi endometriyal hipertansiyon kullanılarak değerlendirilir.

Endometriyum biyopsisi için en yaygın olararak kullanım alanı bulmuş olanı servikal dilatasyon ve endometriyumun full küretajıdır 9.

Benign ve malign endometriyal patolojilerin klinik ve demografik özelliklerinin karşılaştırılması

Ultrasonografi endometriyal patolojilerin değerlendirmesinde noninvazif ve güvenilir bir yöntem olarak bilinmektedir. Ultrasonografide transabdominal veya transvajinal yol kullanılabilir.

  1. Endometrial Kanser Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri | Acıbadem
  2. Aşırı derecede ağır adet dönemleri.
  3. Fırat Tıp Dergisi
  4. One moment, please
  5. Endometrial Polip - Doç. Dr. Alper Karalök
  6. Dirençli hipertansiyon kriterleri
  7. YÖNTEM ve GEREÇLER: Elektronik ortamda arşiv taraması yapılarak Ocak ile Ocak arasında endometriyal hiperplazi atipili veya atipisiz tanısı ile hastanemizde opere olmuş hastaların muayene bulguları, ameliyat notları ve tüm patoloji sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi.

Günümüzde TVUSG, jinekoloji kliniklerinde en fazla kullanılan tanıya yardımcı görüntüleme yöntemidir 10 Biz de olgularımızın endometriyumlarının değerlendirilme-sinde ve endometriyal kalınlık ölçümü için TVUSG kullandık. Obezite endometriyum kanseri için bir risk faktörüdür.

kalp sağlığı merkezi kuzey tx silahı

Relatif risk 10 endometriyal hipertansiyon 23 kg arasında fazla kilosu olan kadınlarda 3 kat artarken, 23 kg' dan daha fazla kilosu endometriyal hipertansiyon kadınlarda bu risk 10 kata çıkmaktadır. Bunun nedeni ise yağ dokusunda artmış olan androstenodionun östrona aromatizasyonu ve buna bağlı olarak artmış endometriyal uyarılmaya neden olması şeklinde açıklanmıştır Teorik olarak postmenopozal dönemde over ve böbrek üstü bezlerinden salgılanan androstenodion, periferik yağ dokusunda aromatizasyon ile östrona dönüştürülerek endometriyumu etkiler.

yüksek tansiyon durumunda su ve tuz ile tedavi

Ayrıca obezite, periferik yağ dokusundaki döngüyü uyararak, endometriyum kalınlığını artırır. Endometriyum hiperplazisi tespit edilen olgulardan alınan kan örneklerinde androjen ve östrojen düzeyleri, hiperplazi olmayan gruptaki olgulara göre endometriyal hipertansiyon fazla bulunmuştur.

Show full item record Abstract Amaç. Bu çalışma endometriyum kanseri ve benign endometriyal patolojilerin klinik ve demografik verilerini karşılaştırmayı ve endometriyum kanseri için risk faktörlerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Kliniğimizde yılları arasında endometrioid tip endometrial karsinom tanısı almış 31, endometriyal hiperplazi tanısı almış 29 ve proliferatif endometriyum tanısı almış 28 olmak üzere toplam 88 histerektomi olgusu çalışmaya dahil edildi.

Bu bulgu da endometriyal hiperplazide androjenlerin rolünün önemli olduğunu desteklemektedir Bizim çalışmamızda VKİ, malign grupta benign gruba göre artmış olmasına rağmen istatistiksel fark tespit edilmedi. Bu farklılığın nedeni çalışmamızda endometriyal hiperplazilerin çalışma dışında tutulup sadece benign grup ile malign grubun değerlendirilmeye alınmış olması olabilir. Endometriyal kanser gelişimi için risk faktörlerinin büyük çoğunluğu endometriyumun uzun süreli karşılanmamış östrojen uyarısına maruz endometriyal hipertansiyon ile bağlantılıdır.

Risk faktörlerinden biri olan menopoz yaşı bunlardan biridir. Bizim çalışmamızda ortalama endometriyum kalınlığı bu konuda yapılan benzer çalışmalar ile uyumlu olarak yüksek 18,8±10,3 mm bulundu.

Kişisel Verilerin elde Edilmesi, Endometriyal hipertansiyon ve İşleme Amaçları Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir: Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T. Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri endometriyal hipertansiyon tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta veya hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz. İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz. Muhasebesel Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz.

Giannellave ark' nın 17 yaptığı çalışmadaki gibi bizim çalışmamızda da kanser tespit edilen olguların hiçbirinde 8 mm' nin altında endometriyal kalınlık saptanmadı. Yaş ortalaması ise malign grupta Benzer çalışmalardaki gibi ileri yaşlarda endometriyum kanseri olma riskinin daha yüksek olduğunu tespit ettik.

yüksek tansiyona karşı baklagiller

Gull ve ark 18 endometriyum kalınlığı ile sigara içimi, geç menarş veya erken menapoz arasında herhangi bir ilişki bulamamış ancak, paritenin endometriyum kalınlığı ile ilişkili en önemli faktör endometriyal hipertansiyon bildirmiştir. Çok sayıda çalışma artan endometriyal kalınlık ile endometriyal kanser gelişme riskinin ilişkili olarak arttığını göstermiştir 19 Bizim çalışmamızda da endometriyal hipertansiyon grupta ER kalınlığı benign gruba göre anlamlı olarak daha kalın bulundu.

Benign ve malign endometriyal patolojilerin klinik ve demografik özelliklerinin karşılaştırılması

Premenapozal kadınlarda endometriyal kalınlık, serum östradiolü ile koreledir, fakat postmenopozal kadınlarda serum östradiolu en fazla adipoz dokudaki östronun dönüşümünden köken alır. Az sayıda çalışma postmenopozal kadında endometriyal kalınlık ve VKİ arasında ilişki olduğunu göstermiştir Bazı çalışmalar santral yağlanmanın endometriyal kanser gelişimi için bağımsız ve güçlü bir ilişkisinin olduğunu göstermiştir.

Yüksek VKİ ve abdominal yağ dağılımının artmış endometriyal kalınlık ve artmış kemik kütlesi ile korele olduğu bildirilmektedir Uzun süre sadece östrojen etkisinde kalan endometriyum dokusunda kanser gelişme riski artmaktadır Dolaşımdaki östrojen düzeyi ile ultrasonografik olarak ölçülen EK arasındaki muhtemel ilişkiyi araştıran farklı calışmalar yapılmıştır 22 Bu çalışmalarda, postmenapozal dönemde yağ dokusunda östronun östradiole dönüşümü sonrasında endometriyal hipertansiyon estradiol seviyesinin artabileceği, bunun sonucu olarak ise ultrasonla ölçülen EK'nın da artacağı iddia edilmiştir.

Barbozave ark.

Genel Tanıtım

Her iki grup arasında yaş, parite, menapoz yaşı, kan basıncı, boy açısından istatistiksel olarak anlamlı fark gözlememişlerdir.

Sonuç olarak menopoz yaşı, endometriyum kalınlığı ve VKİ arttıkça malignite için risk artmaktadır. Ancak çalışmamızın sonucunda, PMK olgularında maligniteye ilerleyişte yaş ve endometriyum kalınlığının VKİ'den daha belirleyici endometriyal hipertansiyon tespit ettik. Menopozal dönemdeki bir kadında endometriyum kalınlığı dikkatle değerlendirilmeli ve bu sonuca göre yönetilmelidir.

yüksek tansiyonda enerji nedir