Diyastol sistol kalp. Please wait while your request is being verified...


KY Bülteni - Diyastolik Kalp Yetersizliğinde Ekokardiyografi (Prof. Dr. Haşim Mutlu)

DKY bir hastalıktan ziyade bir fonksiyon bozukluğu olduğu için çeşitli durumlarda karşımıza çıkar. DKY insidansı yaşa bağımlıdır. Yaş arttıkça insidans artmaktadır. Soru: DKY oluş mekanizmaları nelerdir?

DKY 3 mekanizma ile oluşmaktadır: 1. Sol ventrikülün gevşemesinin gecikmesi 2.

diyastol sistol kalp yüksek tansiyon durumunda sakızlar

Miyokard kalınlığının ve buna bağlı olarak sol ventrikül sertliğinin artması 3. İnterstisiyel kollagen toplanması ve takiben sol ventrikül esnekliğinin azalmasıdır.

Please wait while your request is being verified...

Soru: DKY de ekokardiyografinin rolü nedir? Asemptomatik diyastolik disfonksiyon genel populasyonda konjestif kalp yetersizliği kky olmaksızın bile oldukça sıktır. Diyastolik disfonksiyonu orta dereceden şiddetli prevalansı hipertansiyon ve koroner arter hastalığı ile ilgili olarak 65 yaşın üstündeki asemptomatik kişilerde artmaktadır. Ekokardiyografi DKY tanısında kullanılan non invazif kolay ve tekrarlanan ucuz bir yöntemdir.

Hem iki boyutlu, hem de Doppler ekokardiyografi diyastolik fonksiyonu noninvazif olarak değerlendirmek için kullanılmaktadır.

Doluş basınçlarını ölçmek için en doğru, standart yöntem kalp kateterizasyonudur. Ancak bu yöntemin invazif oluşu, her hastaya uygulanamaması ve hasta takibinde tekrarlanılamaması kullanım alanını kısıtlamaktadır.

Bu diyastol sistol kalp için ekokardiyografi diyastolik fonksiyonların değerlendirilmesinde gerek tanı, gerekse hastanın tanı ve tedavi takibinde yaygın olarak kabul gören güvenilir, tekrarlanabilir noninvazif bir yöntemdir. Transmitral PW Doppler akımları, pulmoner ven, PW Doppler akımları, renkli M-Mod Doppler ekokardiyografi, akustik kuantifikasyon, colorkinesis, doku Doppler ekokardiyografi, miyokardiyal hız gradienti, miyokardiyal strain görüntülemesidir.

Soru: Transmitral PW doppler akım analizi ile nelere bakıyoruz? Transmitral PW Doppler akımının spectral diyastol sistol kalp dört klasik safha belirlenmiştir. Diyastolik fonksiyonu gösteren 4 değişik doluş paterni tanımlanmıştır. Sol ventrikül relaksasyon hızı, kompliyansı ve dolma basınçları normaldir.

Soru: Pulmoner ven PW Doppler akım analizinde hangi dalgalar görülür? Pulmoner kardiyovasküler hastalıklar Doppler akım analizinde 1-Sistolik ileriye doğru S dalgası 2-Diyastolik ileriye doğru D dalgası 3- atrium kasılması ile geriye doğru oluşan AR dalgası görülür. Soru: PW doppler ile elde dilen sol doluş paternleri pulmoner ven dalgalarında ne gibi değişiklikler olur?

Soru: Klasik PW Doppler ile saptanan veriler hangi faktörlerden etkilenir? Klasik PW Diyastol sistol kalp ile saptanan veriler kalp hızı, kalbin perlaod-afterload değişiklikleri, sistolik fonksiyonlar gibi birçok faktörden etkilenmektedir.

Soru: Doku Doppler ekokardiyografi de hangi dalgalar ölçülür? Miyokardial ve annuler segmentlere ait sistolik ve diastolik hızlar ölçülebilir.

Normal bir diyastol sistol kalp Doppler spektral analizinde 1- ventrikül merkezine yönelmiş sistolik dalga Sm 2- merkezden uzaklaşan erken negatif diyastolik dalga Em 3-merkezden uzaklaşan geç diastolik dalga Am. Doku Doppler ekokardiyografi ile saptanan diyastolik hızları kısmen de olsa preload değişikliklerinden de etkilendiği bildirilmiştir.

M-mod kürsörü transmitral akıma paralel olarak yerleştirilmiştir diyastol sistol kalp böylece mitral orifisinde sol ventrikül apeksine doğru çeşitli seviyelerde PW doppler verileri aynı anda yazdırılır.

Kan basıncı sistol ve diyastol

Bu teknik ile ölçülen sol ventrikül LV erken doluş akımının kavite içinde yayılım hızı color M-mod flow propagation velocity, FPV LV gevşeme indeksi olarak kullanılır.

FPV kısmen preload değişikliklerinden bağımsız bir parametredir. FPV nin doku doppler değişkenleri ile kullanımı, LV diastol sonu basıncını belirlemede kullanılabilir.

diyastol sistol kalp kırlangıçotu içerek yüksek tansiyon tedavisi

Soru: Akustik kuantifikasyon DKY de kullanımı nasıldır? Ultrason dalgaları, dokuların direnci ya da geçirgenliğine bağlı olarak saçılma ve geriye yansıma gösterirler. Akustik kuantifikasyon, bu yansımaların video sinyallerine dönüştürülmesi prensibine dayanır. Soru: Color kinesis DKY nin tanısında nasıl kullanılır?

Color kinesis, akustik kuantifikasyon tekniğinden geliştirilmiştir.

diyastol sistol kalp bir emekli için yüksek tansiyon için sakatlık nasıl alınır

Doku Doppler ekokardiyografi ile hesaplanan bir parametredir. Fizyolojik olarak edokardin epikarddan daha hızlı hareket etmesi transmiyokardiyal bir gradiyente neden olmaktadır. Bu teknikte, kalp döngüsü boyunca transmiyokardiyal gradiyentler bölgesel olarak ölçülebilir.

Diastolik-Sistolik değer

Diyastolün her evresine ait miyokardiyal hız gradiyentleri MHG hesaplanabilir. Strain rate, kalp siklusundaki miyokardiyal deformasyonu longitudinal planda kısalıp uzama, radial planda ise kalınlaşıp incelme ifade eder.

Bu teknikte strain, strain rate ve strain rate yayılma hızı değerlendirilir. Sistol sırasında miyokardiyal segmentler kısaldıkları için negatif, diyastolde ise uzadıkları için pozitif strain rate değerleri elde edilir. Soru: Diyastolik kalp yetersizliği ejeksiyon fraksiyonu normal hastalarda nasıl değerlendirilir?

Kan basıncı nedir?

Kalp yetersizliği belirtileri gösteren ve ejeksiyon fraksiyonu normal olan hastalarda diyastolik fonksiyonun değerlendirilmesi önemlidir. B mod görüntülerde sol ventrikül kas kitlesi ve boyutu ve sol atrium volüm indeksi bilgi verir. Transmitral ve pulmoner ven akım velositeleri bazı kısıtlamalar olmakla birlikte diyastolik fonksiyon değerlendirilmelerinde kullanılır.