Daha iyi kalp sağlığı için weiss yöntemi. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi


The cost of the component plays a significant role in the selection, as well as the preference of the facility. Only a limited number of hospitals decide which components to be used based on scientific data. Studies have confirmed that selected yüksek tansiyon başlar techniques and components having no basis of scientific justification may pose risk for the life of daha iyi kalp sağlığı için weiss yöntemi patient in the short- and long-term.

The objectives of this study are to show how to use quality-control procedures and scientific data for the selection of novel techniques and components and to share, also, daha iyi kalp sağlığı için weiss yöntemi techniques experienced to minimize the complication risk after surgery. Abstract References Gerek her hasta için kullanılan açık kalp makinalarının seçimi ve gerekse tek kullanımlık olarak kullanılan oksijenatör, venöz kardiyotomi rezervuarları, arteriyel ve venöz kanüller ve arteriyel filtreler malzemelerin kalitesi ve seçimini sadece ve sadece güvenilebilir bilimsel yayınlar esas alınarak belirlemek hastanın sağlığı açısından çok önemlidir.

Tartışma Beklenen yaşam süresinin uzaması ile birlikte 70 yaş ve üzeri bireyler kalp hastalıkları nedeni ile ameliyat edilmektedir 23 Bu nedenle yapılan araştırmalar daha çok ileri yaş gruplarına yoğunlaşmıştır.

Tarafsız bilim adamlarının çalışmalarını içeren yayınlar özellikle incelenmeli ve malzemenin kalitesi intravenöz hipertansiyon ilacı olarak esas alınmalıdır.

Üniversitenin veya hastanenin araştırma imkanları uygun ise ilk kez kullanılacak olan malzemelerin mutlaka ilk önce hayvan deneyleri yapılarak, laboratuvar bazında seçilmesi en ideal olanıdır.

İkincisi, elde edilen bilimsel sonuçlara göre yeni malzemeleri pediyatrik kalp cerrahisi hastalarında kullanmaktır. Aynı zamanda ulaşılabilen bilimsel çalışmaların sonuçlarını yayınlamak ve konferanslarda sunma yoluyla bilim dünyasıyla paylaşmaktır.

Halen ameliyat olabilen çocukların ameliyatları sırasında kullanılan malzemelerin kalite kontrollerinin ve daha iyi kalp sağlığı için weiss yöntemi bilimsel yönden nasıl yapılabileceğini göstermek. Ameliyat sonrası oluşabilecek komplikasyon risklerini en aza indirgemek için denenmiş yeni yöntemleri paylaşmaktır. Bu pompaların aralarında genel olarak fazla bir fark yoktur. Sadece satın alan merkez araştırmaya yönelik projeler düşünüyor ise buna uygun modüllerin seçimi yapılmalıdır.

Bu sistemleri alırken hasta güvenliği yönünden özellikle unutulmaması gereken iki önemli özellik; 1. Bu detektörün görevi sensörün seçiciliğine daha iyi kalp sağlığı için weiss yöntemi eğer mikroembolinin çapı mikrondan büyük ise arteriyel pompayı otomatik olarak durdurması, bu sayede havanın hastaya gitmesini önlemesidir.

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Pompaların bakım ve kalibrasyonlarının belirli aralıklarla en az yılda bir kere, merkezin yoğunluğuna göre de her altı ayda bir düzenli olarak yapılması çok önemlidir. Yeni olmayan en az yıllık pompalar ile açık kalp ameliyatlarının güvenilir şekilde yapılması için elektronik kalibrasyonlarının her altı ayda bir tekrarlanması şarttır. Elektronik kalibrasyonun önemi hastaya giden kanın debisinin tam olarak doğru bilinmesidir. Oksijenatörlerin seçimi Hasta güvenliği yönünden oksijenatörün seçimi de pompa kadar önemlidir.

Oksijenatörün kanı oksijenlendirmesinin yanı sıra kanı filtre etme görevi de vardır. Kaliteli bir oksijenatör yüksek basınç gradiyenti oksijenatöre giren arter hat ile çıkan arter hat arasında oluşturmamalıdır. Buna ilave olarak, mikroembolileri mümkün olduğunca tutarak geçirmemesi istenir. Yani düşük basınç farkı olan ve aynı zamanda daha çok emboliyi tutabilen oksijenatörler tercih edilmelidir.

Nükleer Tıp Seminerleri

Yeni çıkan oksijenatörlerin bazılarının kendi içinde arteriyel filtresi bulunmaktadır Capiox-FX veya Quadrox-id; Jostra, Hirrlingen, Germany gibi. Ne yazık ki ülkemizde oksijenatör seçimi bilimsel özelliklerinden daha çok fiyatına göre belirlenmektedir.

Yapılan çalışmalar sonucunda görülmektedir ki, basınç gradiyenti çok fazla bulunan ve emboliyi de çok fazla geçiren oksijenatörler daha ucuz oldukları için tercih edilmektedir. Oysa ki saatlik bir doğuştan kalp ameliyatı sırasında yavaş ilerleyen hipertansiyon fazla emboliyi onbinlerce partikül hastaya geçiren bir oksijenatör uzun vadede o pediyatrik hastanın bütün geleceğinin tehlikeye girmesine neden olur.

trombositopeni ve hipertansiyon

Hastaya giden embolinin sayısı ile ameliyat sonrası gelişebilen nörolojik bozukların bire bir ilişkili olduğu gösterilmiştir. Hastaların güvenliği açısından son derece önemli olan bu arteriyel filtreler ne yazık ki ülkemizdeki birçok pediyatrik merkez tarafından ek maliyetleri nedeniyle rutin olarak kullanılamamaktadır.

sağlıklı yaşam tarzı yüksek tansiyon

Yukarıdaki oksijenatör bölümünde belirttiğimiz gibi yeni piyasaya sürülen oksijenatörler Capiox FX veya Quadrox-id, gibi arteriyel filtreyi de içine alacak şekilde tasarlanmış ve klinik olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu tip entegre oksijenatörlerde ayrıca devreye arteriyel filtre eklemeye gerek yoktur. Eğer içerisinde arteriyel filtre olduğu belirtilen oksijenatörler kullanılmayacaksa, her pediyatrik olguda arteriyel filtrenin mutlaka rutin olarak eklenmesi şarttır.

Arteriyel kanüllerin seçimi Hangi büyüklükte olursa olsun, arteriyel kanüllerin ucunun kalın olmamasına özen gösterilmelidir.

yüksek tansiyonda domates yiyebilir misin

Ayrıca farklı tipteki kanüllerin hastaya giden toplam enerji ile direkt bağlantısı olduğu gösterilmiştir. Ayrıca kanüller test edilirken KPB devresi kullanılmayıp, sadece bir tüp setinin içine konularak ölçümler yapılmaktadır.

İnsan kanı kullanılarak yapılan deneyler, az sayıda olsa da, literatürde bildirilmiştir. Bir önceki bölümde anlattığımız gibi tek kullanımlık aletlerin seçimi bilimsel veriler baz alınarak yapılırsa, hasta KPB sisteminden en az hasar ile çıkar. Ameliyat sırasında daha az emboli hastaya geçer. Sistemik enflamasyon oranı yine diğer devrelere göre çok daha az olur.

Bunlara ek olarak aşağıdaki yöntemlerin pediyatrik hastalara yararları olduğunu gösteren önemli bilimsel kanıtlar elde edilmiştir.

Fitoterapi Nedir?

Bu konudaki bilimsel yayınların en geniş serilerinden biri ülkemizdeki araştırmacılar tarafından pediyatrik kalp hastası üzerinde yapılmıştır. Diğer başka bir klinik çalışmada da pediyatrik hastada pulsatil akım kullanıldığı zaman hastaların beyin oksijenizasyonunun daha iyi ve hastaların serebral kan akımının daha fizyolojik olduğu saptanmıştır.

Ayrıca pulsatil akım ile ilgili nelere dikkat edilmesi gerektiğini ayrıntılı olarak belirtilen makalelerden öğrenebilirler. Kardiyopulmoner baypasta arter hattının basıncına bağlı olarak hastaya gitmesi gereken kan debisi, arteriyel filtrenin tahliye hattı ile tekrar venöz rezervuara geri dönmektedir. Bu rezervuarın amacı, koroner emme suction ile çekilen kanı tekrar devreye vermek yerine ikinci rezervuarda bekletip dinlendirildikten sonra kullanmanın yanı sıra ameliyatın sonunda bu rezervuarda kalan köpüklü ve bol bubble içeren az miktardaki kanı sisteme dahil etmeden atmaktır.

Aspiratör ile ameliyat sahasından alınıp doğrudan dolaşıma eklenen kan çok fazla mikro bubble içermekte ve sistemik enflamasyonu önemli ölçüde tetiklemektedir. Vakum yardımlı venöz drenaj sistemi Vakum-destekli venöz drenaj VAVD sistemi, özellikle yenidoğan kalp cerrahisi veya minimal invaziv kalp cerrahisinde küçük venöz kanüllerin kullanılması sırasında venöz dönüşün yeterli olmadığı zaman gerekli olan bir sistemdir.

Koruyucu tedavi de dahil bitkilerle tedavi anlamına gelen fitoterapi son yıllarda sıklıkla duyduğumuz bir kavram. Peki fitoterapi nedir, nasıl uygulanır? Merak edilenler yazımızda… Yazı İçeriği Fitoterapi Nedir? Dünyada Fitoterapi Fitoterapi Güvenli mi? Fitoterapi Nasıl Uygulanır?

Vakum-destekli venöz drenaj sonlandırıldığında bu kısım açılmazsa oksijenatöre giren havanın sıkışması ile massif hava embolisi oluşabilir.

Ameliyat sırasında ve sonrasında serebral monitörizasyon Günümüzde gelişmiş pediyatrik kalp merkezlerinin çoğunda ameliyat sırasında ve sonrasında nöromonitörizasyon uygulanmaktadır. Özellikle kızılötesine yakın spektroskopi NIRS; near-infrared spectroscopy artık rutin olarak hemen hemen her merkezde kulanılmaktadır. Aynı şekilde NIRS somatik probları ile de renal ve mezenterik perfüzyon takibi de yapılabilmekte, bu sayede distal perfüzyondan çalan majör aortopulmoner kollateral arterler MAPCA varlığında daha yüksek debilere çıkarak veya sistemik hipotermi derecesi artırılarak distal perfüzyon korunabilmektedir.

Güvenlik Listeleri Check lists Ameliyat öncesi ve sırasında kullanılması zorunlu olan güvenlik listeleri, sadece perfüzyon için değil, aynı zamanda cerrahi ve anestezi için de gereklidir.

amer heart assoc sağlık kuruluşu

Her birim kendi özel güvenlik listesini oluşturmalı ve kullanmalıdır. Ülkemizde bu güvenlik listeleri ilgili bilimsel dernekler tarafından yapılmalı ve kullanımı önce teşvik edilmeli daha sonra da rutin hale getirilmelidir.

Damar Tıkanıklığını Gideren Dokuz Yiyecek

Hasta güvenliği ve kaliteli hizmetin bir parçası da bu listelerdir. Ekip içindeki koordinasyon Pediyatrik açık kalp ameliyatlarının sonuçlarını ve hastaların sağlıklarını doğrudan etkileyen en önemli faktörlerden biri ekip içindeki koordinasyon ve birbirine olan güvendir. Cerrahi, anestezi, perfüzyon, yoğun bakım ve kardiyoloji ekipleri hep birlikte ve uyumlu bir şekilde çalışmadığı zaman, ekip üyelerinden birinin hata yapma riski çok fazladır.

Bu durum, hastanın hayatının riske atılmasına ve harcanan bütün emek ve kaynakların maddi ve manevi boşa gitmesine neden olur. Her ekip kendi içinde rutin olarak düzenli bir şekilde toplanmalı ve sorunları yapıcı bir diyalog içerisinde çözmeye gayret etmelidir. Eğer yeni bir teknik veya yöntem uygulanacaksa önceden tüm ekibe eğitim vermek gereklidir. İmmatür miyokardiyumun iskemiye toleransı daha fazla olmasına rağmen korunması daha zordur.

Günümüzde pediyatrik kalp ameliyatlarının büyük kısmı kardiyoplejik arrest altında yapılmaktadır. Son yıllarda kan kardiyoplejisinin kristaloid kardiyoplejiye göre daha avantajlı olduğunun erişkin hastalarda kesin olarak kanıtlanmasından sonra pediyatrik hastalarda da avantajları gösterilmiştir.